חיפוש
חיפוש

אושרו הטבות מס משמעותיות במסגרת החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ב-25 ביולי 2023, אושר בכנסת החוק לעידוד תעשיה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג- 2023 (להלן: "הוראת השעה"), שעיקרו הסרת חסמים ועידוד צמיחה של חברות הייטק, בין היתר על-ידי מתן תמריצים לרכישת חברות ישראליות וזרות. תחילתו של החוק החל מיום פרסומו ברשומות (31.7.23) ותוקפו עד 31.12.2026. להלן עיקרי הוראת השעה:
 
זיכוי ממס למשקיע פרטי בחברת מו"פ בגובה סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע
ההטבה מוגבלת להשקעה של עד 4 מש"ח למשקיע לכל חברה

 • ההטבה חלה גם על השקעה של יחיד במישרין או באמצעות שותפות (כהגדרתה בהוראת השעה) וגם על השקעה המבוצעת על-ידי חברת מעטים;
 • הטבת המס כפופה להיותה של חברת המו"פ חברה טכנולוגית מתחילה כמוגדר בהוראת השעה וכן כפופה למספר תנאים, כגון: מגבלה על היקף ההשקעות וההלוואות בחברה, מגבלה על היקף ההכנסה הטכנולוגית ועוד;  
 • ההטבה תינתן במסלול ירוק – בוטל הצורך באישור מקדמי ובדיווח שנתי לרשות החדשנות;
 • חלוקת אחריות – האחריות לעמידה בתנאי ההשקעה בתקופת ההטבה חלה על המשקיע, ואילו האחריות לדיווח על אי עמידת חברת המו"פ בתנאים חלה עליה;
 • נוסף מסלול שחלוף מניות – דחיית תשלום רווח ההון למשקיע בגין מכירת מניות שברשותו, ככל שביצע השקעה בחברת מו"פ, בתקופה המוגדרת בהוראת השעה. 

הפחתת עלות רכישת מניות חברה ישראלית
ההטבה – החברה הרוכשת תפחית את עלות רכישת המניות על פני תקופה של 5 שנות מס

 • הרוכשת הינה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף;
 • הנרכשת הינה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי או חברת מו"פ;
 • ההטבה תינתן במסלול ירוק – בוטל הצורך באישור המנהל. החברה תעביר דיווח לרשות המיסים לצורכי מעקב אחר ניצול הזכאות;
 • אפשרות ביצוע מיזוג – בוטל התנאי שדרש התנהלות בשתי ישויות נפרדות לאורך כל תק' ההטבה;
 • בתנאים מסוימים תינתן האפשרות לרכישה בחלקים. 
  *מועד הרכישה – לרבות הסכם מקדים (בין שנעשה בכתב ובין שבעל פה), וככל שהרכישה נעשתה בתקופת הוראת השעה. 

הפחתת עלות רכישת מניות חברה תושבת חוץ
ההטבה – החברה הרוכשת תפחית את עלות רכישת המניות (בהתאמות מסוימות) על פני תקופה של 5 שנות מס

 • הרוכשת הינה חברה בעלת מפעל טכנולוגי עם הכנסה טכנולוגית בסך של 75 מש"ח בממוצע (בשלוש השנים שקדמו);
 • שיעור הוצאות המו"פ של החברה הנרכשת מסך הכנסותיה עלה על 7% וסכום הוצאות המו"פ שלה עלה על 20 מש"ח (אפשרות לחריגה בכפוף לקבלת אישור);
 • כלל הזכויות שיש לחברה הנרכשת בנכס לא מוחשי מוטב הועברו לידי הרוכשת הישראלית במסגרת צירוף עסקים;
 • בשנות ההפחתה הרכישה לא תביא להקטנת הפעילות בישראל;
 • סכום הרכישה הינו 20 מ' דולר ומעלה ובאמצעותה הושגה החזקה של לפחות 80%;
 • נדרש לפנות לקבלת אישור מרשות החדשנות תוך פרק זמן של עד 90 יום לאחר מועד הרכישה, לצד הגשת הודעה לרשות המיסים;
  *מועד הרכישה – לרבות הסכם מקדים (בין שנעשה בכתב ובין שבעל פה), וככל שהרכישה נעשתה בתקופת הוראת השעה.

 פטור ממס בגין ריבית שמשלמת חברה זכאית מוטבת בגין הלוואה ממוסד פיננסי זר
ההטבה – פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית מחברה זכאית מוטבת למוסד פיננסי זר תושב מדינה גומלת

 • הלווה היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף שהכנסתה הטכנולוגית עלתה על 30 מש"ח;
 • ההלוואה הינה בסך של 10 מ' דולר ומעלה ומיועדת לשמש את פעילות המפעל הטכנולוגי, לרבות לשם רכישת חברות;
 • ההטבה תינתן במסלול ירוק;
 • בתקופת ההלוואה לא הוקטנה פעילות הלווה בישראל כמפורט בהוראת השעה. 

הכרה בהשקעה על ידי משקיע פרטי בחברת מו"פ אשר הונפקה לציבור
ההטבה – הוארכה הוראת השעה שאיפשרה הכרה בהשקעה כהפסד הון בידי המשקיע עד לגובה של 5 מש"ח. בנוסף, התווספה תקופה נוספת על השקעות חדשות, בכפוף לתנאים שנקבעו.

בכל המסלולים שלעיל יש לבחון עמידה בכלל התנאים המפורטים בהוראת השעה ובחלק מהמסלולים שלעיל נדרש גם לקבל אישור רו"ח ו/או אישורים אחרים (רשות לחדשנות, מס הכנסה) וכן להגיש דיווחים במסגרת דוח המס השנתי לצורך קבלת ההטבה
 אנו ממליצים לבצע היערכות מוקדמת ולבחון זכאות להטבות באמצעות צוות המומחים שלנו.

לפרטים נוספים

סיגל גריבה

דניאלה גרקוב

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top