Search
Search

איתור כספים פטורים בחברות הביטוח וחיסכון משמעותי במס למנהלים ושכירים בכירים

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

על ההזדמנות

  • מהניסיון הרחב של המחלקה לתכנון ומיסוי פרישה במשרדנו, אנו עדים לכך כי בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה קיימת במקרים רבים צביעה לא נכונה של הכספים הפטורים שבפוליסות הקצבתיות לעמית שכיר (ביטוחי מנהלים/קרנות פנסיה), ובכך העמית עלול לשלם כפל מס (הן במעמד ההפקדה והן בפנסיה).
  • כספים פטורים הם כספים בגינם שולמו מיסים במעמד הפקדות המעסיק מידי חודש בחודשו בתלוש השכר (שווי גמל ופיצויים) ו/או בגין חלק העובד בגינם לא התקבלו הטבות במס (הפקדות מעל התקרות לצרכי מס).
  • מיצוי הטבות המס מצריך טיפול מול חברות הביטוח לתיקון הטעויות ככל שישנן.
  • צוות המיסים מתנהל אל מול המחלקות המקצועיות של חברות הביטוח עם ניתוחים מפורטים של נתוני השכר ההיסטוריים ומבצע את הסינרגיה מולן, על מנת להגיע לתוצאות המיטביות עבור העמית עם שינוי תמהיל מקסימלי בין הכספים הפטורים לכספים החייבים במס וזאת לאור הוראות סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה. 

קהל יעד

  • שכירים בכירים בגילאי 60+.
  • שכר מבוטח מעל 30 אלף ₪ בעיקר לשנים 2012-2022. 

היקף ההטבה

  • לאחר ליווי מצידנו, חברות הביטוח משנות את רישום תמהיל סך הכספים הפטורים כאמור והתוצאות בפועל משתקפות למעשה בשינויי תמהיל של עשרות ומאות אלפי שקלים מכספים חייבים במס לכספים פטורים ממס.
  • המשמעות הינה יצירת אפשרות למשיכת הכספים הפטורים כהון וזאת תחת תנאים מסוימים ו/או משיכת הכספים כקצבה פטורה לכל החיים.
לפרטים נוספים

אורי מאיר

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top