חיפוש
חיפוש

דוחות כספיים ביניים לדוגמה 2024

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי דוחות כספיים ביניים לדוגמה עבור תקופות הביניים בשנת 2024 אשר כוללים את הקבצים הבאים:

 • דוחות כספיים ביניים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
  דוחות כספיים ביניים מאוחדים בגרסת "עקוב אחר שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בשנת 2023. לחצו כאן.
  דוחות כספיים ביניים מאוחדים עבור תקופות הביניים בשנת 2024 בגרסה נקייה. לגרסת WORD לגרסת PDF.
 • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 בגרסה נקייה. לגרסת WORD לגרסת PDF

עיקרי השינויים בדוחות לדוגמה לעומת הדוחות הכספיים ביניים בשנת 2023 הינם:

 1. גילוי ליישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים –
  א. תיקון לא-IAS 1 , הצגת דוחות כספיים, בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות.
  ב. תיקון ל- IFRS 16, חכירות. מטרת התיקון הינה לספק טיפול חשבונאי בדוחות הכספיים של המוכר-חוכר בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה כאשר תשלומי החכירה הינם תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער.
  ג. תיקונים ל- IAS 7, דוח על תזרימי מזומנים, ול- IFRS 7, מכשירים פיננסים: גילויים. מטרת התיקונים הינה להבהיר את המאפיינים של הסדרי מימון ספקים ולדרוש גילוי נוסף להסדרים אלו.

 2. גילוי לתקן חדש בתקופה שלפני יישומו- תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 18 (IFRS 18) (להלן: "התקן החדש"), הצגה וגילוי בדוחות כספיים, אשר פורסם על ידי ה- IASB באפריל 2024. התקן החדש מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים.

בברכה,
המחלקה המקצועית


רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top