חיפוש
חיפוש

דוחות כספיים לדוגמה 2023 וחוזר מקצועי בדבר מדיניות חשבונאית מהותית (תיקון ל IAS 1)

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

דוחות כספיים לדוגמה 2023

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2023, אשר כוללים את הקבצים הבאים:

 • דוחות כספיים שנתיים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
  דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמה  בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2022. לחצו כאן
  – דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2023 בגרסה נקייה. לגרסת WORD לגרסת PDF
 • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
  – נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות לשנת 2022.
  לחצו כאן
  – נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה לשנת 2023 בגרסה נקייה. לגרסת WORD לגרסת PDF
 • דוחות כספיים שנתיים מאוחדים פרופורמה, בגרסה נקייה (אין שינויים לעומת שנת 2022) – לחצו כאן.

עיקרי השינויים בדוחות לדוגמה לעומת שנת 2022 הינם:

 1. באור על השפעות מלחמת "חרבות ברזל".
 2. גילוי ליישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים:
  – תיקון ל- IAS 8,  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות.
  – שני תיקונים ל- IAS 12, מיסים על הכנסה.
  – תיקון ל- IAS 1,  הצגת דוחות כספיים.

 3. גילוי לתיקונים לתקני IFRS בתקופה שלפני יישומם:
  – תיקון ל-IAS 7, דוח על תזרימי מזומנים ו-IFRS 7, מכשירים פיננסים: גילויים.
  – תיקון ל-IAS 21, השפעות השינויים בשערי חילופין של מטבע חוץ.


תיקון ל- IAS 1 בדבר הצגה של מדיניות חשבונאית מהותית

הרינו מתכבדים להגיש לכם חוזר מקצועי בדבר יישום תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (להלן: "התיקון").

בהתאם לתיקון, חברות נדרשות לספק גילוי למדיניות החשבונאית המהותית שלהן חלף הדרישה כיום לספק גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. על מנת לזהות אם מידע לגבי מדיניות חשבונאית הוא מהותי, ריכזנו בחוזר מקצועי זה את השלבים שיש ליישם על מנת שהחברה תוכל לזהות ולקבוע איזה גילוי היא תצטרך לתת במסגרת הגילויים למדיניות החשבונאית המהותית שלה. לעיון בחוזר לחצו כאן.

לשאלות נוספות ניתן להיוועץ עם המחלקה המקצועית.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top