Search
Search

דירקטיבה חדשה באיחוד האירופי – Anti-Tax Avoidance Directive III

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום 1.1.24 צפויה להיכנס לתוקף דירקטיבה חדשה בשם ATAD III ("Anti Tax Avoidance Directive") לזיהוי וטיפול בחברות וישויות העוסקות בפעילות כלכלית, אך אינן מקיימות דרישות substance מינימאליות, ותכליתן השגת הטבות מס (להלן: "חברות שלד").
בעת כניסת הדירקטיבה לתוקף, ייבחן המצב הקיים של החברות הרלוונטיות בשנתיים שלפני כניסת הדירקטיבה לתוקף, כלומר החל מתחילת שנת 2022. יש לשים לב כי נכון להיום התפרסמה טיוטת הצעה בלבד, ותוכנה עשוי להשתנות. להלן עיקרי הטיוטה:

 • ישות באיחוד האירופי, אשר עומדת בשלושת התנאים הבאים, תידרש להצהיר ולהוכיח את דרישות ה-substance המינימאליות (כמפורט מטה) במסגרת דוח המס שלה, ללא קשר לצורתה המשפטית וללא סף מהותיות:
  – 60% משווי הנכסים בספרים או מהכנסות החברה נובעות מפעילות בינלאומית;
  – 75% מהכנסת הישות בשנתיים טרם כניסת הדירקטיבה לתוקף נחשבת כהכנסה רלוונטית (בעיקר הכנסות פאסיביות, כגון: הכנסות מתמלוגים, ריבית, דיבידנדים והכנסות שונות מנכסים כגון שכירות וכד').
  – האדמיניסטרציה של הישות (או חלקה) מתבצעת במיקור חוץ, קרי בידי ספקי שירותים מקצועיים שהם צדדים שלישיים. 
   
 • דרישות substance מינימאליות:
  – קיומו של משרד זמין לשימושה הבלעדי של החברה;
  – קיומו של חשבון בנק אחד לפחות באיחוד האירופי;
  – לפחות דירקטור אחד ו/או רוב העובדים הרלוונטיים בישות צריכים להיות תושבי איזור הפעילות (או קרוב אליו).
  חברות שאינן עומדות בדרישות ה-substance המינימאליות לעיל, תיחשבנה לחברות שלד.
   
 • השלכות הסיווג כ"חברת שלד":
  – הישות לא תהא זכאית לאישור תושבות או לחילופין, תקבל אישור תושבות עם הערת אזהרה;
  – הישות לא תהא זכאית להטבות תחת אמנות מס (יראו אותה שקופה לחלוטין);
  – יתאפשרו חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות האיחוד האירופי לגבי ישויות אלה. לא מן הנמנע כי חילופי מידע אוטומטיים כאמור יקרבו אפשרות של חילופי מידע עם רשות המסים בישראל, היכן שמדובר במדינה אירופאית שחוקקה/שתחוקק חוקים יותר מרחיקי לכת בעניין חילופי מידע;
  – מדינה באיחוד האירופי תוכל לבקש ממדינת התושבות של הישות לבצע לישות ביקורת, במידה שהראשונה חושדת כי ישות זו אינה מקיימת את דרישות ה- substance המינימאליות.
   
 • צעדים להמשך:
  – ביצוע ניתוח של מבנה רב לאומי קיים הכולל חברות תושבות איחוד האירופי, זאת על מנת לעמוד על סיכונים, ככל שישנם, לסיווגן של חברות תושבות האיחוד האירופי כחברות שלד תחת ATAD III;
  – חיזוק substance בכל חברה שנמצאה גבולית או כזו שעלולה להיחשב חברת שלד;
  – בחינת האפשרות לשינוי מבנה הפעילות והאחזקה בקבוצה היכן שלא ניתן יהיה לתמוך ב-substance מינימאלי.

מחלקת מיסוי בינלאומי במשרדנו תשמח לסייע – לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

לפרטים נוספים

ירון כפרי

דפנה ליבר

מוטי תגר

רם גרגיר

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top