חיפוש
חיפוש

הוראת שעה לשחרור ה"רווחים הכלואים" ותיקון ההוראה בדבר חלוקת דיבידנד מרווחים פטורים – חוזר מחלקה מקצועית חוקי עידוד

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום ה-2 בנובמבר 2021, אושר חוק ההסדרים בכנסת, במסגרתו תוקן סעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון (להלן: סעיף 74 החדש) כך שהחל מיום 15.8.2021 כל חלוקת דיבידנד (לרבות פעולות שרואים בהן כדיבידנד לפי החוק) ע"י חברה שלה רווחים כלואים כאמור, יהא עליה לייחס חלק מאותה חלוקה גם לאותם רווחים כלואים (פרו-רטה).

לצד תיקון זה, נקבעה הוראת שעה לשחרור רווחים כלואים שעיקרה קביעת הנחה בתשלום מס החברות בחלוקת דיבידנד מרווחים שהופטרו ממס בעבר (ראה חוזר לקוחות 56/2021).

לאחרונה פרסמה מחלקת חוקי העידוד ברשות המיסים חוזר מס הכנסה שעניינו "תיקון סעיף 74 לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות".

להלן עיקרי הדברים:

1. תיקון סעיף 74 

סעיף 74 החדש קובע כי חברה אשר לה רווחים צבורים שהופטרו ממס, לא תוכל עוד לחלק דיבידנד בעתיד מבלי לייחס חלק יחסי מהחלוקה לאותם רווחים פטורים כיחס רווחיה הפטורים מסך רווחיה ולהשלים עבור אותו חלק יחסי את מס החברות שהופטרה ממנו. תיקון זה חל רטרואקטיבית החל מ-15.08.2021.

 • החוזר מבהיר כי בחישוב החלק שיש לייחס לרווחים הפטורים יש להתייחס לסך הכנסותיה החייבות של החברה ללא קיזוז הפסדים שטרם קוזזו.
 • ביחס ההכנסות הפטורות מסך הכנסתה החייבת של החברה, לא ניתן להפחית הפסדים שטרם קוזזו מסכום הרווחים הצבורים וזאת גם כאשר ההפסדים כאמור עולים על סך הרווחים הצבורים.
 • דוחות מאוחדים- את יחס הרווחים, קיזוז ההפסדים ותשלום המס יש לבחון וליישם בכל חברה בפני עצמה, כאילו דוחות המס לא אוחדו.
 • חברה לא תוכל להכריז על דיבידנד שחולק רק מתוך ההכנסה שהופשרה בהוראת השעה, גם כאשר התשלום מזוהה.
 • האמור חל לא רק על חלוקת דיבידנד בפועל, אלא גם על פעולות שיש לראות בהן חלוקת דיבידנד. לדוגמא: קיומן של יתרות חובה לצדדים קשורים או השקעה בהם, קיומן של יתרות חובה לבעלי מניות, עסקאות שלא בשווי שוק עם צדדים קשורים, רכישה עצמית של מניות ועוד.
 • קיימת חשיבות גדולה לתזמון הפשרת הרווחים הכלואים תחת הוראת השעה תוך התחשבות בשיקולים לעיל ובפרט, בהתאם לביצוע פעולות שניתן לראות בהן דיבידנד. 
   

2. השקעה מיועדת כחלק מהוראת השעה

על החברה לעמוד בביצוע "השקעה מיועדת" תוך 5 שנים החל מאותה שנת מס שבה חילקה/ הפשירה רווחים.

 • "השקעה מיועדת"- 30% מהרווחים הכלואים *יחס ההפשרה* מס החברות לפי סעיף 47 לחוק, יושקעו במפעל תעשייתי בבעלות החברה.
 • חברה אשר לא תשלים את ההשקעה המיועדת תחויב במס חברות בגובה ההשקעה המיועדת שלא נעשתה. 

3. ניכוי המס במקור 

 • גובה ניכוי המס במקור בחלוקת רווחים כלואים תחת הוראת השעה הוא 15%. דיבידנד כאמור שיחולק לחברה ישראלית יהא פטור ממס בכפוף לכך שהחברה הגישה הודעת ויתור עד ליום 30.6.2015.
 • לעומת זאת, בחלוקת רווחים פטורים שלא ישוחררו תחת הוראת השעה תחול חובת ניכוי מס במקור הקבועה בחוק עידוד השקעות הון ומשכך, תחול עליה מגבלת ההתיישנות הקבועה בסעיף 45(א)(2) לחוק. 

4. תהליך ההפשרה

 • בקשה להחיל את הוראת השעה תוגש בטופס 969א למחלקת חוקי עידוד במס הכנסה.
 • את המס יש לשלם בתוך 30 ימים מיום הודעת הבחירה.
 • בכל שנה בתקופת ביצוע ההשקעה המיועדת יוגש טופס 970א יחד עם דוח המס.
 • פקיד השומה רשאי לבחון את ההכנסה הפטורה בשנים אשר טרם התיישנו.

חברות המעוניינות להיעזר במשרדנו לשם ייעוץ בתחום זכאותן ויישום ההטבות הקבועות בחוק, מוזמנות לפנות למחלקת תמריצים במשרדנו.

לפרטים נוספים

סיגל גריבה

דניאלה גרקוב-אשין

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top