חיפוש
חיפוש

הרחבת חובות תיעוד ודיווח במחירי העברה בישראל – פורסם תיקון לתקנות מחירי העברה

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לחוזר לקוחות מיום ה-4 ביולי, 2022 במסגרתו יידענו לגבי שינוי החקיקה הנרחב שחל בפקודת מס הכנסה, אודות חובות התיעוד והדיווח במחירי העברה בישראל, פורסמו ביום 22 בספטמבר התקנות בעניין זה. להלן עיקרן:

  • חובת תיעוד ודיווח במחירי העברה עודכנה כך שמעתה תכלול היקף רחב יותר של מידע וזאת בהתאם לפרק VI לקווי הנחייה של ארגון ה- OECD בנוסחו מחודש ינואר 2022. הגשת דוח תעשה תוך 30 ימים מיום דרישה (במקום בתוך 60 ימים).
     
  • עבור נישום שהינו ישות בקבוצה רב-לאומית שמחזור העסקאות שלה בשנה שקדמה עולה על 150 מש"ח, דרישת התיעוד והדיווח תכלול גם סקירה של הקבוצה הרב לאומית (Master File על פי קווי ההנחיה של ה- OECD).
     
  • בדוח המס יורחב הדיווח על העסקאות, מחירן, תנאיהן ותנאי השוק ויכלול מעתה גם פרטים על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב-לאומית (כולל פרטים מזהים של ישות האם הסופית, על המחזור המאוחד וחובות הדיווח של אותה ישות אם סופית).

התקנות החדשות כוללות גם הוראות לעניין דוח ישות האם הסופית (סעיף 85ג שחל על נישומים, בדגש על ישות אם סופית ישראלית, שהינה חלק מקבוצה שמחזורה עולה על 3.4 מיליארד ₪).

תחולת מרבית התקנות הינה שנת המס 2022 ודורשת היערכות משמעותית.

עבור נישום שהינו ישות-אם סופית תושבת ישראל שחלה עליה לפי סעיף 85ג (country by country report), נדרשת היערכות מיוחדת כבר עם הגשת דוחות המס של שנת הכספים 2021 בישראל ובעולם. 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי עדכוני מס ומחירי העברה.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

אייל גונן

דנה אראל

ציפי הרבסט

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top