חיפוש
חיפוש

השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

יום 16 באוגוסט 2022 רשות המסים פרסמה הנחיות לפעולה בנושא השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה (להלן: "הנוהל"). ההנחיות פורסמו בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון עע"מ 6466/19 משרד הביטחון נגד עמותת חברות הסיעוד (להלן: "פסק הדין"). בפסק הדין נקבע כי על מלכ"ר המציע את מועמדותו למתן שירותים במסגרת מכרז ממשלתי להצטייד באישור מאת רשות המסים בדבר סיווג פעילותו במסגרת המכרז כמלכ"ר לצורכי חוק מע"מ, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק").

בהתאם להנחיות הנוהל, מלכ"ר המגיש הצעה למתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה כאמור ואשר מסווג כמלכ"ר לצורכי חוק מע"מ ורואה במתן השירות כאמור כחלק מפעילותו המלכ"רית, נדרש לקבל את אישור רשות המסים כי השירות אשר יינתן על ידו במסגרת המכרז אכן עונה להגדרת פעילות מלכ"ר בהתאם לחוק מע"מ. על המלכ"ר יהא להגיש את אישור רשות המסים לוועדת המכרזים במסגרת הגשת מועמדותו במכרז. מלכ"ר אשר לא פנה לרשות המסים, לא יסווג לצורכי חוק מע"מ במסגרת פעילותו במכרז כמלכ"ר.

כמן כן, על מלכ"ר המגיש את מועמדותו למכרז לפנות להחלטת מיסוי מקדמית למחלקה מקצועית מע"מ שבחטיבה המקצועית ברשות המסים לא יאוחר מ-45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. בכל בקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית, יש לפרט את כלל העובדות בצורה ברורה וכן לצרף את מסמכי המכרז והשירות המוצע על ידי המלכ"ר במסגרת המכרז.

לעניין זה גיבשה רשות המסים קריטריונים ותנאים, אשר בהתקיימם באופן מלא תסווג פעילות המלכ"ר במסגרת המכרז כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ; על המלכ"ר להצהיר על העמידה בקריטריונים האמורים, בצירוף אישורים רלוונטיים במסגרת בקשה למתן אישור במסגרת "מסלול ירוק" ייעודי.

לנוכח ההשלכות המשמעותיות של פסק הדין והנוהל על פעילותם של מלכ"רים המתמודדים במרכזי מדינה, מוצע להקדים ולפנות למחלקת המסים העקיפים במשרדנו.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

לפרטים נוספים

אבי ביבי

רגב יצחקי

קרן ישראלי ארביב

דנה חליפי

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top