חיפוש
חיפוש

התחשבנות בינחברתית בגין הקצאת אופציות ומניות לעובדים – החזר חוב או דיבידנד? חוזר מס הכנסה 1/2021

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

רשות המסים פרסמה בתאריך 27 בינואר, 2021 חוזר מקצועי שמספרו 1/2021 בנושא תשלום לחברת אם בגין
הענקת מכשיריה ההוניים (אופציות או מניות) לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין לאומית.

מטרת החוזר היא להבהיר מתי התחשבנות שכזו היא בגדר החזר חוב/ שיפוי לחברה המקצה בגין הוצאות שכר עבודה  ואימתי המדובר בתשלום דיבידנד.

על מנת שתשלום לחברה המקצה ייחשב כשיפוי בגין הוצאות שכר העבודה בהן נשאה החברה המקצה בעבור החברה המעבידה ולא כתשלום דיבידנד, הרי שעליו להיות עד לגובה הוצאות השכר שנרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה המעבידה בגין הענקת המכשירים ההוניים, סופי ולא מותנה בעבודה ומוסכם מראש.

על התשלום לקיים את כל התנאים הבאים:

  • התשלום לחברה המקצה יהיה רק בגין המכשירים ההוניים שהבשילו.
  • התשלום לחברה המקצה בגין כל מכשיר הוני שהבשיל הינו לפי השווי שנקבע לו ברישום ההוצאה בדוחות הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים.
  • התשלום לחברה המקצה הינו מכוח הסכם recharge  בין החברה המקצה לחברה המעבידה אשר נחתם טרם הענקת המכשירים ההוניים.
  • כל ההוצאה בגין הענקת המכשיר ההוני נכללה כהוצאה/עלות ביישום הוראות סעיף 85א לפקודה, בהתאם להלכת קונטירה. 

כל תשלום לחברה המקצה שאינו עומד בתנאים הנ"ל יראוהו לפי החוזר כתשלום דיבידנד גם אם שולם לחברה בקבוצה שאינה חברת האם ( הישירה או העקיפה )  של החברה המעבידה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-5687488.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top