Search
Search

וודאות בעולם של אי וודאות – רשות המיסים בישראל מעלה הילוך סביב יישוב מחלוקות עם רשויות מס זרות

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ב-17 באוגוסט 2023 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 01/2023 בנושא הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס – נוהל הגשת בקשה והטיפול בה (להלן: "החוזר"), אשר למעשה מחליף את הוראת הביצוע 23/2001 שפורסמה בעבר בנושא (להלן: "הוראת הביצוע").

רקע
באמנות למניעת כפל מס בכלל ובאמנות המס שמדינת ישראל הינה צד להן בפרט, נכלל סעיף הקובע "נוהל הסכמה הדדית", אשר קובע הליך שמטרתו מניעת חיוב במס שאינו תואם את הוראות האמנה הרלוונטית. כמו כן, הסעיף האמור מאפשר למדינות החתומות על האמנה הרלוונטית ליישב בהסכמה הדדית ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה וכן כל נושא שהאמנה מאפשרת.

רשות המיסים העלתה לאחרונה הילוך סביב הליכי הסכמה הדדית וזאת במטרה להפוך את הליך ההסכמה ההדדית לנגיש, מסודר, ברור ויעיל יותר תוך עמידה בסטנדרט שנקבע במסגרת Action 14 בפרויקט ה- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) של ארגון ה-OECD, אליו משתייכת מדינת ישראל.

כפי שיפורט בהמשך, החוזר מביא לידי ביטוי את הניסיון המעשי שצברה רשות המיסים בשנים האחרונות, מתייחס לסוגיות שונות שעלו בשטח וממשיך להתמקד בסוגיות מהותיות הצוברות תאוצה בעולם המס הבינלאומי.

החוזר הינו צעד חשוב של רשות המיסים מתוך רשימה של צעדים נוספים שמטרתם לספק סביבה תומכת לחברות, המאפשרת וודאות ומניעת כפל מס ככל שניתן. צעדים חשובים אף יותר מבעבר בתקופה כלכלית גלובלית מאתגרת.    

עיקרי ההבהרות שנכללו בחוזר
החוזר מרחיב את הוראת הביצוע ומפרט בהרחבה על החלופות השונות הכוללות הליך המערב שתי מדינות ("בילטראלי"), הליך המערב יותר משתי מדינות ("מולטילטרלי"), הליך הסכמה הדדית שהרשות יוזמת מול מדינת אמנה, הליך הסכמה הדדית שמדינת אמנה יוזמת ועוד.

בנוסף, החוזר מרחיב על אופן הגשת הבקשה כולל פירוט המסמכים, ההצהרות והמידע שיש לצרף לבקשה.

ישנן נקודות הבהרה נוספות בהן נוגע החוזר במטרה כאמור להפוך את ההליך למסודר ויעיל יותר ולוודא שהבקשות המוגשות רלוונטיות ולא יוצרות עומס מיותר על רשות המיסים. נקודות אלו כוללות:

 1. הגדרת הרשות המוסמכת בישראל (להלן: "הרשות המוסמכת") אשר אמונה על ניהול הליך ההסכמה ההדדית מול הרשות המוסמכת של מדינת האמנה הרלוונטית והבהרה כי הרשות המוסמכת הינה עצמאית, פועלת לבד ובאופן בלתי תלוי בפקיד השומה ובמי שטיפל בתיק במסגרת השומה. הגדרה זאת מקבילה לצעדים שנוקטת רשות המיסים הכוללים עיבוי שורות במחלקה המקצועית האמונה על הליכי הסכמה הדדית, הבאת מומחים חיצוניים כיועצים למחלקה המקצועית ושינויים פנים ארגוניים ברשות המיסים.  
   
 2. דוגמאות למקרים בהם תתבקש הרשות המוסמכת לנהל הליכי הסכמה הדדית: 
  סוגיות מחירי העברה – מצבים בהם מתעוררת שאלה של ייחוס הכנסות בין שתי המדינות
  – קיום מוסד קבע במדינה מתקשרת, וייחוס הכנסות והוצאות;
  – הכרעה בעניין "תושבות" במצב בו נוצר כפל מס עקב קביעת תושבות בשתי המדינות המתקשרות;
  סיווג שונה של הכנסות;
  מצבים של כפל מס בשל מס יציאה.

  הדוגמא של מס היציאה מהווה חידוש לעומת הדוגמאות שהוצגו במסגרת הוראת הביצוע.

  כמו כן, רשות המיסים מבהירה באותה נשימה, שאין הצדקה לדון במסגרת הליך הסכמה הדדית, באופן חישוב הזיכוי ממס זר וזאת מכיוון שהוראות האמנות שישראל הינה צד להן מפנות בעניין הזיכוי למנגנון שנקבע בדין הפנימי בישראל. יובהר, שהאמירה הזו אינה מדויקת וזאת מכיוון שקיימות אמנות שישראל הינה צד להן שבהן נקבעו מנגנונים מטיבים יותר מהמנגנון הקבוע בדין הפנימי.
   
 3. הבהרה כי הליכי הסכמה הדדית אינם מהווים חלופה למילוי דרישות מנהליות המוטלות במדינת אמנה לצורך קבלת הטבות אמנה כגון הגשת בקשה להקלה או בקשה להחזר מס. זאת בהתבסס על קביעת בית המשפט בפס"ד פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ נ' פקיד שומה חולון. הבהרה זאת באה לוודא שמגיעות לידי רשות המיסים בקשות שקשורות למחלוקות בין רשויות המס בעולם על נושאים מהותיים שאכן ישנה אי בהירות לגביהם, במטרה לצמצם את הבקשות לבקשות רלוונטיות בלבד ולהפחית את עומס הבקשות. 
   
 4. התייחסות למועד הגשת הבקשה להליך הסכמה הדדית, תוך הבהרה, כי במידה ולא נקבעה הוראה ספציפית באמנה הרלוונטית, תסכים הרשות המוסמכת לקבל את הבקשה במידה והיא הוגשה תוך זמן סביר. החידוש באמירה הזו הינו שמבחינת רשות המיסים הגדרת זמן סביר תוגבל בהתאמה לאמנת המודל של ה-OECD, ככל הנראה ל-3 שנים ממועד ההודעה הראשונה, כלומר המועד בו נדרש המבקש לשלם מס (לדוגמא שומה שלב א' או ניכוי במקור). 
   
 5. התייחסות למערכת היחסים בין הליך השומה הרגיל להליך ההסכמה ההדדית, תוך הבהרה שהגשת בקשה להליך הסכמה הדדית אינה עוצרת את מנין התקופות להגשת השגה וערעור ושהסכם במסגרת הליך הסכמה הדדית, ייושם על אף כל מגבלות ההתיישנות בדין הפנימי – רק במידה וישנה הוראה מפורטת באמנה הרלוונטית המאפשרת זאת. 
   
 6. הגבלת התקופה שבמסגרתה נדרש המבקש להמציא את החומר הנוסף שהרשות דרשה ממנו לצורך הטיפול בבקשתו למאוחר מבין 21 ימי עבודה למועד שהרשות ציינה בפנייתה אליו. כמו כן, הרשות מאפשרת במקרה הצורך למבקש, להגיש בקשה מנומקת להארכת המועד להמצאת החומר הנוסף. 
   
 7. הבהרה לכך שיישומו של הסכם שהושג בין הרשויות המוסמכות במסגרת הליך הסכמה הדדית מותנה באישורו של המבקש, אשר נדרש לתת את הסכמתו/ אי-הסכמתו לתוצאות ההליך (קרי, לאשר או לחלוק על תוצאות ההליך) תוך 30 יום מהיום שבו הודיעה לו הרשות המוסמכת. 
   
 8. התייחסות למערכת היחסים בין הליך משפטי להליך הסכמה הדדית, תוך הבהרה שהליך משפטי שמתקיים בעניין שלגביו נתבקש הליך הסכמה הדדית אינו מוקפא באופן אוטומטי ושהרשות המוסמכת תמליץ בתיאום עם הפרקליטות, החטיבה המשפטית ופקיד השומה על הקפאת ההליכים בתנאי שטרם הוגשה ההודעה המפרשת את נימוקי השומה על ידי פקיד השומה או שהמבקש הגיש לבית המשפט את נימוקי הערעור. 

  כמו כן, החוזר מבהיר שבמידה והבקשה להקפאת ההליכים נדחתה על ידי בית המשפט, תימנע הרשות המוסמכת מניהול הליך ההסכמה עד למתן פסק הדין בנושא, אשר יהווה בפועל את עמדתה של הרשות המוסמכת במסגרת הליך ההסכמה ההדדית האמור.
   
 9. התייחסות לזכאותו של המבקש לדרישה וקיום הליך הסכמה הדדית בנושא אשר נחתם בגינו הסכם שומה, במידה והוא סבור שההסכם נוגד את הוראות האמנה הרלוונטית. 

  יש לציין, שבמסגרת החוזר רשות המיסים מבהירה שבמקרה כזה הרשות המוסמכת תבקש מהרשות המוסמכת של מדינת האמנה הרלוונטית, לקבל את הסכם השומה ולא תסטה ממנו במסגרת ההליך למעט במקרים חריגים. ככל הנראה, כאשר הרשות המוסמכת אינה מצליחה לתמוך מבחינה מקצועית בתוצאות הסכם השומה.
   
 10. במסגרת ההוראות השונות בחוזר, רשות המיסים מבקשת להודיע לציבור ולעובדיה, כי אין לשלול במסגרת הסכם כלשהו את זכותו של אדם לפנות להליך הסכמה הדדית בישראל או במדינה אחרת. 
   

סיכום
החוזר עושה סדר בנושא הליך ההסכמה הדדית על סמך הניסיון שצברה רשות המיסים בשנים האחרונות, מנגיש אותו לציבור הרחב ונועד לייעל את ניהול ההליכים הללו מול הרשויות המוסמכות של מדינות האמנה, לצורך יישום הוראות האמנות שמדינת ישראל הינה צד להן, מניעת כפל מס ומתן וודאות לחברות לגבי גובה תשלומי המיסים שלהן. חוזר זה, בשילוב השינויים והצעדים של רשות המיסים סביב תהליכי הסכמה הדדיים, מהווה צעד חשוב ומשמעותי לעידוד חברות ומשקיעים להמשיך ולפעול בישראל, תוך קבלת וודאות ככל שניתן שרשות המיסים תעשה ככל שביכולתה למנוע מצבים של כפל מס.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

לפרטים נוספים

ירון כפרי

מוטי תגר

רם גרגיר

דפנה ליבר

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top