חיפוש
חיפוש

חברה משפחתית וחברת בית – הודעה למעבר לחברה רגילה לשנת המס 2023

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

חברה משפחתית
 
במסגרת חוק ההסדרים שנכלל בתקציב לשנים 2013-2014 נכללו תיקונים מהותיים בקשר למיסוי חברות משפחתיות.
במסגרת התיקונים נקבע כי חברה משפחתית המעוניינת לשנות את סיווגה לחברה רגילה צריכה להודיע לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס. כלומר חברה משפחתית המעוניינת לשנות את סיווגה לחברה רגילה בשנת 2023, חייבת להודיע לפקיד השומה עד ליום  30.11.22 .
ההודעה תבוצע באמצעות טופס שמספרו 2590.
יודגש כי חברה משפחתית שתבקש לחזור ולהיות חברה רגילה לא תוכל עוד בעתיד לחזור ולהיות חברה משפחתית.
 
חברת בית
במסגרת תיקון 245 לפקודת מס הכנסה תוקן סעיף 64 העוסק בחברת בית, בתוקף מיום ה-1.1.18.
במסגרת התיקון נקבע כי חברה תהיה רשאית להודיע לפקיד השומה, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי מניותיה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס לחזור בה מבקשתה להיחשב חברת בית. כלומר חברת בית המעוניינת לשנות את סיווגה לחברה רגילה בשנת 2023, חייבת להודיע לפקיד השומה עד ליום  30.11.22.
נכון למועד זה, רשות המסים לא פרסמה טופס ייעודי ולפיכך יש למסור הודעה חופשית הכוללת את חתימת כל בעלי המניות כאמור.
יודגש כי חברת בית שתבקש לחזור ולהיות חברה רגילה לא תוכל עוד בעתיד לחזור ולהיות חברת בית. 

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top