חיפוש
חיפוש

חברה שכל פעילותה השקעות בחשבון נוסטרו לא תסווג כמוסד כספי 

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום 2.8.2021 ניתן פסק דין מחוזי (הש' אבי גורמן) ע"מ 54320-04-18 י.ג.מ. השקעות בע"מ, אשר דן בסיווג חברה שכל עיסוקה הוא סחר בניירות ערך בהשקעותיה העצמיות (נוסטרו). החברה אינה מספקת שירותים לאחרים ואין לה לקוחות. היא מבצעת מידי שנה עשרות אלפי פעולות בניירות ערך ומחזור פעילותה הגיע להיקפים ניכרים מדי שנה. כמו כן, החברה מדווחת על פעילותה, לצרכי מס הכנסה, כהכנסה מעסק שמקורה בסעיף 2(1) לפקודה.
ביהמ"ש דחה את עמדת רשות המסים שסיווגה את החברה כ"מוסד כספי" בהתאם לסעיף 1(א)(3) לצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977 (להלן – הצו), שעל פי לשונו "מי שעסקו במכירת מטבע חוץ או ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים" יסווג כמוסד כספי.
 
ביהמ"ש קבע, כי סיווג כ"מוסד כספי" לפי סעיף 1(א)(3) לצו אינו חל על מי שמבצע פעילות השקעות בניירות ערך עבור עצמו בלבד ושזו כל פעילותו.
נציין, כי עמדת רשות המסים פורסמה במסגרת החלטת מיסוי מע"מ מס' 4396/15 ואף נקבעה כעמדה חייבת בדיווח (מס' 12/2017), אשר בוטלה מאוחר יותר בהודעת רשות המסים מיום 20.9.2018.
 
קביעת ביהמ"ש הינה משמעותית ובעלת חשיבות רבה, שכן סיווג פעילות ההשקעה כמוסד כספי מביא להטלת מס בשיעור 17% על הרווחים בפעילות וכן על שכר שמשולם בקשר לכך.
 
יודגש, כי ביהמ"ש ייחד את קביעתו לגבי מי שכל פעילותו השקעות בחשבון נוסטרו, ללא כל פעילות נוספת אחרת הכוללת מתן שירותים לאחרים. במקרים בהם מתבצעות השקעות בחשבון נוסטרו לצד פעילות נוספת, מומלץ לבצע בחינה מעמיקה יותר של מכלול המאפיינים והנסיבות.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top