חיפוש
חיפוש

מועד אחרון ליישום הוראת השעה בתקנה 10 לתקנות לעידוד השקעות הון

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

במסגרת פרסום התקנות לעידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), תשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), נקבעה בתקנה 10 הוראת שעה לפיה מפעל טכנולוגי רשאי להביא בחשבון בתקופת מעבר של 5 שנים, את כלל הוצאות המו"פ וההכנסות שלו בשנת המס, לצורך חישוב ההכנסה הטכנולוגית המועדפת, אשר נקבעת בהתאם לנוסחת הנקסוס (להלן: "הוראת השעה").
חברות אשר פעלו לפי הוראת השעה, לאחר תום תקופת מעבר של 5 שנים, תיישמנה את נוסחת הנקסוס ביחס להוצאות מו"פ שהוצאו החל מ- 2017 ואילך, ללא צבירה ביחס להוצאות מו"פ קודמות.
לעומת זאת, חברות אשר שלא תיישמנה את הוראת השעה, תחשבנה את נוסחת הנקסוס ביחס להוצאות המו"פ מיום תחילת הפיתוח של הנכס הלא מוחשי המוטב.
 
תוקף יישום הוראת השעה חל עד דוחות מס 2021. לפיכך, חברות שמעוניינות ליישם את התקנה (גם אם הן בהפסדים או במפעל מוטב/מועדף), צריכות לשקול את משמעות יישום ההוראה עד למועד הגשת דוח המס לשנת 2021.
במידה ויוחלט על יישום התקנה, על כל המשתמע מכך, יש לסמן זאת ברובריקה המתאימה על גבי טופס 973.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא תמריצים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

סיגל גריבה

דניאלה גרקוב-אשין

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top