Search
Search

"משיכה מחברה" לפי סעיף 3(ט1): הגברת אכיפת חובת הדיווח של רשות המסים על בעלי השליטה

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

לאחרונה מסתמן כי רשות המיסים מגבירה את האכיפה כנגד בעלי שליטה אשר מושכים כספים לחשבונם הפרטי מחברות שבשליטתם (לרבות שימוש בנכסי החברה) ולא מדווחים על כך.
 
רשות המיסים מבצעת בדיקות של יתרות החובה המאזניות של החברה כלפי בעלי השליטה בה, ומקפידה ביתר שאת על יישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, לפיו "משיכה" של בעלי שליטה כאמור צריכה להיות מוחזרת עד סוף השנה שלאחר השנה שבה נוצרה או להיות מדווחת במועד זה כדיבידנד, שכר עבודה או הכנסה מעסק, לפי העניין.
 
בנוסף, רשות המסים אף מבצעת חקירות סמויות ולא מהססת לפנות למישור הפלילי, בנסיבות מסוימות, בהן בעל השליטה לא דיווח כנדרש על "משיכת כספים" מחברה שבבעלותו.
  
אנו ממליצים לקהל לקוחותינו לנקוט תשומת לב מרבית בפעולות אלו, לדווח במועדים הנדרשים ובמידת הצורך להתייעץ עם משרדנו.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top