Search
Search

עדכון בנוגע לרגולציה חדשה בדבר דיווחים וגילויים בנושא ניהול סיכוני אקלים

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ה-SEC אימץ בתאריך 6.3.2024 רגולציה בדבר דיווחים וגילויים בנושא ניהול סיכוני אקלים, פליטות גזי חממה ובאורים חשבונאיים ופיננסיים קשורים

רשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC) אימצה בתאריך ה- 6 למרץ, 2024, כללים המחייבים חברות נסחרות לגלות מידע בנושאי האקלים בדוחות הכספיים והתקופתיים. החקיקה הסופית פורסמה לאחר פרק זמן ארוך של כשנתיים (טיוטת החוק פורסמה במרץ 2022),  אשר שימש לאיזון מטרות הגילוי לתת מידע למשקיעים על השפעת סיכוני האקלים על החברות לצד העומס שהגילוי עשוי ליצור. ה SEC מבקש לתת גילוי במספר נושאים:

  1. האופן בו החברה בנתה מסגרת ארגונית וממשל תאגידי מתאים – Climate Risk Governance (מבנה, ארגון, שיטות, פעולות בקרה, מידע ותקשורת ופעולות ניטור הולמות) לניהול סיכוני אקלים וקיימות. מסגרת זו צפויה לכלול מודל בשלות ומטריצת סיכונים ובקרות פנימיות על תהליך זיהוי הסיכונים הרלוונטיים לחברה, זיהוי ההשפעה הכספית במידה ומהותית על מצב החברה ועל דוחותיה הכספיים, התקדמות בתוכניות ההפחתה אל מול יעדי החברה, ובחינת השפעה אפשרית של אירועי קיצון על ההערכות החשבונאיות של החברה.
  2. זיהוי סיכוני האקלים הרלוונטיים המבוססים תהליך הערכת סיכונים (הן סיכונים פיזיים והן סיכוני מעבר) – מסגרת זו צפויה לכלול זיהוי ומיפוי הסיכונים המשפיעים וגורמי השורש להתרחשותם, הערכה וכימות הסיכון והשפעתו האפשרית על מצב החברה, על דוחותיה הכספיים ועל האסטרטגיה העסקית שלה, ויצירה וניהול של תוכניות הפחתה מתאימות. 
  3. גילוי לגבי פיקוח הדירקטוריון ופעולות ההנהלה לניהול סיכוני האקלים ביחס להשפעות מהותיות של סיכונים אלה על אסטרטגיית החברה ועל יעדי ומדדי האקלים שבחרה לנהל.
  4. גילוי בדוחות הכספיים המבוקרים לגבי השפעות מאזניות ותוצאתיות לגבי (א) הוצאות, הפסדים והיוונים הכרוכים בהשפעות סיכונים פיזיים על החברה (ב)  קיזוזי פחמן וזיכויים או תעודות אנרגיה מתחדשת (REC's) (ג) השפעה על ההערכות והאומדנים החשבונאיים של החברה (estimates and assumptions) ככל שהושפעו מחשיפה לאי וודאות הקיימת בסיכונים הפיזיים (Severe Weather Events and other natural conditions) ובהתייחס ליעדי תוכניות המעבר (Transition Plans).
  5. חברות גדולות (Accelerated and Large accelerated filers) תצטרכנה לגלות מידע ככל שמהותי לגבי פליטות גזי החממה שלהן (Scope 1 and Scope 2 Greenhouse gas emissions) – דבר שיגזור בניית מערך לניהול מידע זה והבקרות הפנימיות הרלוונטיות אליו. מידע זה יהיה גם כרוך בתהליך בחינה על ידי צד שלישי שיכלול חוות דעת בלתי תלויה.
  6. בהבדל מההצעה המקורית, החוק אינו מחייב לגלות מידע לגבי פליטות גזי חממה מנכסים שאינם בבעלות החברה אך נגרמות מפעילות שרשרת הערך שלה (Scope 3) וכן הוספה לחוק הגדרת "מהותיות" מבחינת הגילויים וזמן נוסף להערכות.
  7. החוק הסופי מתייחס לדו"ח ה- TCFD (Task force on climate financial related disclosure) כמסגרת דיווחית מובילה.

תחולת החוק על החברות הנסחרות תהיה בהתאם להגדרת החברה. ההצעה תיכנס באופן הדרגתי לתוקף החל משנת 2025 (עבור שנת הדיווח 2025).

כפי שהצגנו באירועים ובוובינרים שערכנו בנושא בשנתיים האחרונות, אנו מפנים את תשומת הלב לחקיקות השונות הקיימות כבר באירופה וכעת בארה"ב בתחום הקיימות והאקלים. מגמה זו צפויה באופן סביר להגיע גם לחברות הנסחרות בבורסה בישראל ועל כן אנו ממליצים לכלל לקוחותינו להצטרף לוובינר (וספציפית לחברות שטרם החלו היערכות), על מנת להתחיל ולהיערך לדרישות הרגולטוריות החדשות.

עמידה בכללי הגילוי כוללת צורך בידע מקיף בנושאי קיימות, ניהול סיכונים, ממשל תאגידי ובקרות פנימיות, מערכות מידע וחשבונאות. על כן הקמנו גוף משולב אשר פועל מזה כשנתיים וכולל יועצים מנוסים מהדיסיפלינות הרלוונטיות ומעניק יעוץ לכול הספקטרום הנדרש ללקוחותינו בתחום זה.

אנו מזמינים חברות לפנות למחלקת ESG וקיימות, במשולב עם מחלקת ניהול סיכונים ומחלקת ייעוץ טכנולוגי בנוגע לסיוע והכוונה בנושא, אנא צרו קשר עם:

הדס תדמור, 052-8256830 hadas.tadmor@il.ey.com  

איתי ז'טלני, 054-4498491 itay.zetelny@il.ey.com

אורית שמיע 052-2778420 orit.shamia@il.ey.com

אריאל הורוביץ 054-4736346 ariel.horowitz@il.ey.com

דודי כרמי  052-2554311 david.carmi@il.ey.com 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים האמורים מעלה ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top