חיפוש
חיפוש

עדכון נוהל לעניין השכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בימים אלו פרסמה רשות ההשקעות נוהל מעודכן לעניין אישור תוכנית להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון לשכירות מוסדית (להלן: "הנוהל")

ביום 18.11.2021 פורסם ברשומות תיקון מס' 75 לפרק שביעי 1 (הטבות במס לגבי בניינים להשכרה) לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), אשר חוקק במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, ומטרתו החלפת מסלול ההטבות הקיים ל"בניין להשכרה"[1] (להלן: "המסלול הקודם") במסלול הטבות חדש ל"בניין לשכירות מוסדית" (להלן: "המסלול החדש").

המסלול החדש נועד לעודד השכרה למגורים לטווח ארוך בגובה דמי שכירות נוחים ויציבים.
 
במסגרת המסלול החדש נכללו השינויים העיקריים הבאים:

 • המועד הראשון להשכרה – לגבי מי שבנה את הבניין – מועד תום הבנייה; לגבי משכיר ממשיך – המועד שבו רכש את הדירות לשכירות מוסדית;
 • מינימום דירות להשכרה ושיעור הדירות להשכרה ביחס למספר הדירות בבניין ולשטחן-
  א. לעניין מי שבנה את הבניין לשכירות מוסדית:
  א.1. באזור שאינו פריפריאלי, הגבוה מבין אלה: 10 דירות או 66% מהדירות בבניין / בחלק הבניין שאושר כבניין לשכירות מוסדית, ואשר מהוות 50% לפחות משטח הבניין/החלק שאושר בבניין.
  א.2. באזור פריפריאלי, הגבוה מבין אלה: 6 דירות או 30% מהדירות בבניין / בחלק הבניין שאושר כבניין לשכירות מוסדית, ואשר מהוות 30% לפחות משטח הבניין/החלק שאושר בבניין. ב. לעניין משכיר ממשיך – כל הדירות שרכש בבניין לשכירות מוסדית.
 • משך תקופת השכירות – השכרה של 15 שנים בממוצע מתוך 18 שנים ממועד סיום הבנייה.
 • משך תקופת הסכם השכירות – השכרה לטווח ארוך לתקופה של חמש שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות.
 • דמי השכירות – בתקופת השכירות הראשונה (5 שנות השכרה ראשונות), דמי השכירות לא יעלו על דמי השכירות המשתלמים משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד שכירות של יחידת דיור דומה בגודלה ובמיקומה באותו אזור.
 • שיעור המס בגין השכרה של דירות בניין לשכירות מוסדית – מדרגות המס בהתאם לתקופת השכירות בגין השכרה של הדירות בבניין לשכירות מוסדית ינועו בין 29%-24% ליחיד ובין 11%-5% מס חברות.
 • שיעור המס על חלוקת דיבידנד – שיעור המס על דיבידנד ששולם, שמקורו בהכנסה חייבת שהופקה ממכירה או מהשכרה של דירות בבניין לשכירות מוסדית, בניכוי המס החל עליה, הינו 20% (על אף האמור בסעיף 125ב' לפקודת מס הכנסה).
 • פחת מואץ – שיעור הפחת עבור דירה המושכרת למגורים בשנת המס הינו 20%. 
   

מעבר בין המסלול הקיים למסלול החדש- בהתאם להוראות המעבר בחוק עידוד, בעל בניין להשכרה שקיבל כתב אישור לתכנית במסגרת המסלול הקודם, רשאי להגיש הודעה למנהלת הרשות להשקעות עד ליום 31.12.2023, על הסבת התכנית במסלול הקודם למסלול החדש, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הבניין עומד בהגדרת "בניין לשכירות מוסדית" כהגדרתו לעיל.
 2. טרם נמכרו הדירות המיועדות להשכרה לפי כתב האישור שניתן לתכנית המקורית.
 3. טרם חלפו 10 שנים ממועד תום הבנייה, כהגדרתו לעיל.

[1] ניתן להגיש בקשות למסלול הקיים עד ליום 31.12.2023

לפרטים נוספים

בחיפה - ענת וויסמן

בת"א - דניאלה גרקוב

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top