חיפוש
חיפוש

עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%. 

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט)
להזכירכם, שיעור הריבית לשנת 2023 לפי התקנות שפורסמו ברשומות בתאריך 18.1.23 לעניין סעיף 3(ט) הינו 3.87% נומינלי.

קביעת שיעורי הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2023
ביום ה-16 למרץ 2023 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(י) לשנת 2023.
נקבע כי בשנת 2023 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 הינו 2.9% נומינלי.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי
להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top