Search
Search

עדכונים בנושאי היערכות לשנת המס 2023 לעניין חברה מיוחדת

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום 20 בדצמבר 2022 פורסמה הודעת הארכת תוקף המאפשרת הגשת הבקשה לאישור / חידוש אישור סטטוס חברה מיוחדת לשנת 2023.

לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך לצורך קבלת אישורי ניכוי מס במקור בהעברות תשלומים מחוץ לישראל לשנת המס הבאה ובמידת הצורך לפנות לקבלת מעמד מס מיוחד של "חברה מיוחדת", המאפשר העברת תשלומים לספקים מחוץ לישראל מבלי לקבל אישור פוזיטיבי כנדרש על פי חוק. 1. ככלל, כל העברת תשלום לחו"ל מצריכה קבלת אישור ניכוי מס במקור וזאת על פי כללי תקנות מס הכנסה ו/או הוראות אמנה למניעת מס רלבנטית בהתאם למדינה אליה מועבר התשלום (יש לבחון שאין מדובר בניצול כללי אמנה לצרכי תשלום). זאת, למעט סייג כללי המאפשר העברות תשלומים מסוימים לספקים עד סכום שנתי כולל בסך של 250,000 דולר.

2. רשות המיסים העמידה לרשות המשלמים גם מסלול ירוק, במסגרתו ניתן להעביר תשלומים מסוים מבלי לקבל אישור פוזיטיבי כי אם למלא הצהרה חתומה ולהגישה לבנק דרכו מועבר התשלום. מקרים אלה רלבנטיים לתשלומים מסוימים בלבד, כדוגמת השקעה במניות או נדל"ן ומתן הלוואות.

3. מעבר לאמור, חברה חברה יכולה לקבל מעמד של "חברה מיוחדת" לצרכי מס המאפשר לה להעביר תשלומים לספקים מחוץ לישראל מבלי לקבל את האישור הפוזיטיבי הנדרש מרשות המיסים, תוך הטלת האחריות על גורם בחברה ובכפוף להגשת דוח שנתי לעניין זה.

4. במקרים בהם חברה אינה עומדת בתנאי "חברה מיוחדת" (כפי שיורחב מטה), ישנה אפשרות נוספת לקבלת אישור עקרוני מרוכז המופק בתחילת שנה עבור רשימת ספקים קבועה. טיפול זה מתאפשר במספר משרדי פקידי שומה ומטופל במקרים ספציפיים בלבד.

אישור "חברה מיוחדת"לעניין תשלומים לחו"ל כמוהו כמעין סוג של "רולינג" מול פקיד השומה המאפשר לחברות העומדות בקריטריונים מסוימים לבצע תשלומים לחו"ל(*) מבלי להזדקק לקבלתם של אישורים פרטניים לניכוי מס במקור מהעברות מט"ח לתושבי-חוץ. אישור מסוג זה הוא קלנדרי ונדרש לחדשו מידי שנה בשנה. 

  • הקריטריונים העיקריים לקבלת האישור הם:
    – מחזור עסקאות מדווח למע"מ בגובה של לפחות 10 מיליון דולר בכל אחת מה- 3 השנים האחרונות או בממוצע תלת שנתי;  
    – בכל הדוחות הכספיים ל- 3 שנות המס שקדמו להגשת הבקשה לא הייתה הימנעות מטריאלית של רו"ח המבקר;
    – בביקורות שנערכו לחברה ב- 3 השנים האחרונות (ביקורות ניכויים ושומה) לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור מהעברות לחו"ל;
    – כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/ הליך בתחום הפלילי. 

חשוב לציין כי במידה והחברה קיבלה אישור "חברה מיוחדת" והיא נדרשת לחדשו לשנה העוקבת, עליה לשלוח לפקיד השומה בסוף כל שנת מס (יחד עם בקשתה לקבלת אישור חדש לשנה העוקבת) גם "ספר העברות מט"ח". משרדנו בוחן ובודק רשימה זו על מנת לוודא שכל התשלומים בוצעו באופן תקין מבחינת חבות המס ולאחר בדיקותינו שולחים זאת לפקיד השומה. במידת הצורך, נבקש מהחברה להשלים את התשלומים החסרים בניכויים.

(*) אישור חברה מיוחדת אינו מקנה פטור כללי להעברות תשלומים לחו"ל ועל כן מוטלת האחריות על נציג החברה לוודא עבור כל תשלום האם נדרש אישור ספציפי פרטני מרשות המסים גם אם החברה מסווגת כחברה מיוחדת לצרכי מס.  

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
במידה וקיבלתם מייל זה ואינכם הגורם הרלוונטי לטפל בנושא, נודה לכם אם תעבירו את המייל לגורם המתאים בחברה.

לפרטים נוספים

גלית דרוויש

טלי בן צדוק

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top