חיפוש
חיפוש

עדכוני פסיקה וחקיקה – החבות במע"מ בגין פעילות נוסטרו; הקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

חבות במע"מ בגין פעילות נוסטרו
ביום 16.5.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין גבאי נ' מנהל מס ערך מוסף רחובות (ע"מ 5464-03-20) על ידי השופט אבי גורמן, בנושא תחולת הוראות סעיף 19(ב) לחוק מע"מ בגין פעילות נוסטרו במסמכים סחירים.

המערער, בעל משרד עו"ד בתחום ההוצל"פ, רכש במרוצת השנים שיקים ושטרי חוב. עיקר המחלוקת של המערער מול מנהל מע"מ רחובות, התמקדה בשאלה האם היה עליו לדווח לצורכי מע"מ על עסקאותיו מפדיון השיקים ושטרי החוב, אשר לטענת המערער –אינן עולות כדי "עסק" ועל-כן אינו חייב במע"מ. יחד עם זאת, בגין עסקאותיו שהתהוו מעיסוקו כעו"ד בגביית מסמכים סחירים – הוא דיווח לצורכי מע"מ.

בפסק הדין, ביהמ"ש המחוזי נדרש לטענת המערער לפיה פעילותו בפדיון המסמכים הסחירים אינה עולה לכדי "עסק" ועל-כן אין לראות בו "עוסק" לצורך חיובו במע"מ. טענה זו, נדחתה משני טעמים מצטברים:
1.מדובר בפעילות אינטגרלית לפעילות משרדו של המערער;
2.המערער עצמו דיווח על הכנסה זו לפקיד השומה כ"הכנסה מעסק".
השופט גורמן פירט את המקור החוקי שנקבע בחוק מע"מ ובתקנותיו ביחס למסחר בניירות ערך ומסמכים סחירים – החרגת "ניירות ערך ומסמכים סחירים" מהגדרת "טובין" בחוק מע"מ; סיווג כמתן שירות וחיוב במע"מ מכוח סעיפים 9 ו-19(ב) לחוק מע"מ; וסיווג כ"מוסד כספי" מכוח צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977. 

בהקשר זה חזר השופט גורמן על פסק דינו בעניין י.ג.מ. השקעות בע"מ נ' רשות המיסים (ע"מ 54320-04-18), עליו רשות המיסים לא ערערה. ביחס להוראות סעיף 19(ב) לחוק מע"מ, קבע בעת המשפט כי אין ספק שהסעיף חל על מי שעוסק אף במתן שירותי תיווך בפועל לאחרים, אך לשיטתו הסעיף מתייחס למי שבלאו הכי, אף ללא פעילות זו של סחר עצמי, נחשב כ'עוסק'. במקרה הנדון המערער נרשם כ'עוסק' שעיסוקו אף (אך לא רק) בפדיון מסמכים סחירים, ואשר פעולותיו נכנסות לגדרי הוראותיו של סעיף 19(ב) לחוק.

לאור הפסיקה בעניין גבאי ובעניין י.ג.מ השקעות, יש לבחון את הנסיבות של המסחר בנוסטרו של כל נישום.

הקצאת מספרי חשבוניות
במהלך חודש מאי ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות, במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2023-2024. במסגרת התוכנית תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top