Search
Search

פס"ד קונדויט  – שיעור המס החל בחלוקת דיבידנד מרווחי חוק עידוד השקעות הון לעובד המחזיק במניות לפי סעיף 102

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

רקע כללי

לפני מספר ימים ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אשר איחד שלושה ערעורים בעניינם של חברת קונדויט ("החברה" ) ועופר לוי ("העובד").

הסוגיה העיקרית שנדונה בפסק הדין היתה מהו שיעור המס החל על דיבידנד אשר חברה חילקה לבעלי מניותיה, וביניהם עובדים, אשר מניותיהם הוחזקו בעבורם על ידי נאמן בהתאם לקבוע בסעיף 102. במקרה הנדון מדובר במניות שעברו את "תקופת החסימה" (תקופה של שנתיים מיום ההקצאה וההפקדה בידי הנאמן).

רשות המיסים טענה כי הדיבידנד חייב בשיעור מס החל על מימוש מניות כקבוע בסעיף 102 לפקודה (מסלול הוני) כלומר 25%, בעוד שהמערערים טענו כי שיעור המס אשר צריך לחול הוא שיעור המס המופחת החל על דיבידנד כאמור בחוק עידוד השקעות הון.

עיקרי הטענות מצד המערערים

 • סעיף 125ב' לפקודה הוא הקובע את שיעור המס על דיבידנד בידי יחיד והוראות סעיפים 51ב(ג)(1) ו51ח' לחוק עידוד השקעות הון משלימות וקובעות את שיעור המס כאשר מקור החלוקה הוא ברווחי מפעל מועדף או מוטב.
 • סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו אינם מתייחסים כלל למיסוי דיבידנד ובוודאי שאינו מתייחס לחלוקת דיבידנד כמימוש. עניינו של הסעיף הוא כי בתנאים מסוימים, העובד לא ימוסה על המניות במועד ההקצאה אלא במועד המימוש, דהיינו במועד הוצאת המניות מידי הנאמן או בעת מכירתן (כמוקדם מביניהם).
 • בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים) התשס"ו- 2005 נקבע כי בחלוקת דיבידנד שנקבע לה שיעור מס מוגבל (כמו בחוק עידוד השקעות הון), יתבצע הניכוי במקור לפי שיעור המס המוגבל, והוראה זו אינה מסויגת בקשר לסעיף 102 לפקודה.
 • עמדת רשות המיסים בפסק הדין סותרת את פרשנותה לאורך השנים כי שיעור המס החל על חלוקת דיבידנד בגין מניות שכאלו הינו שיעור המס החל על דיבידנד, ואף קבעה בהחלטת מיסוי בעבר כי דיבידנד שהתקבל בגין מניות לאחר תקופת ההבשלה, יחויב במס בידי העובד בהתאם לשיעור המס שבסעיף 125ב' לפקודה.

עיקרי הטענות מצד פקיד השומה

 • סעיף 102 לפקודה מהווה הסדר כולל, המחיל במסלול ההוני שיעור מס אחיד של 25% על המניות שמקבל עובד מידי מעסיקו ועל כל התמורות הנובעות מהן, לרבות דיבידנד.
 • כל עוד מוחזקות מניות העובד בידי הנאמן מכח סעיף 102 לפקודה, חל עליהן ההסדר הייחודי הקבוע בסעיף. רק לאחר שמשולם מלוא המס על המניות, כאשר הללו מועברות מהנאמן לידי העובד, אז הופך העובד לבעל מניות ככל משקיע בחברה ויהיה זכאי לשיעור המס החל על הדיבידנד, לרבות על פי חוק עידוד.
 • תכליתו של סעיף 102 לפקודה הינה הגברת שיתוף העובדים בהון המניות של החברות המעסיקות, וזאת ללא תלות במאפייניהן של החברות. הסעיף לא נועד ליצור תמריץ לחברות עליהן חל חוק עידוד השקעות הון לחלק דיבידנדים והוא לא נועד לעודד עובדים לעבוד דווקא בחברות כאמור הבוחרות לחלק דיבידנדים.
 • סעיף 102 לפקודה מעניק הטבה בשיעור המס לעובד וזו ההטבה היחידה שבחר המחוקק לתת בנסיבות אלו.

הכרעת בית המשפט המחוזי
כבוד השופט בורנשטיין קיבל את מלוא טענותיהם של המערערים מהנימוקים שלהלן:

 • פרשנותו הלשונית והתכליתית של הדין, הן זה הקבוע בסעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו, והן זה שבחוק עידוד השקעות הון, מובילה למסקנה כי אין בסיס לטענת רשות המיסים לכך ששיעור המס החל על הדיבידנד – בגין מניות שהוקצו לעובדים לפי סעיף 102 לפקודה באמצעות נאמן, כאשר מדובר במניות של חברה שחוק עידוד השקעות חל לגביה – הוא שיעור המס הקבוע בסעיף 102 לפקודה במימוש המניות, ובוודאי כאשר הדיבידנד מחולק לאחר תקופת החסימה וכאשר לא קיימת מניעה להעברת המניות לידי העובדים אגב תשלום המס.
 • מועד המימוש לגבי הקצאת מניות באמצעות נאמן מוגדר כ"מועד העברת המניה מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי המוקדם מביניהם". לפיכך מקובלת עמדת המערער לפיה חלוקת דיבידנד אינה בגדר מימוש.
 • החוק לעידוד השקעות הון מהווה דין מיוחד ולכן הדין הכללי בסעיף 102 לפקודה נסוג בפניו. כל שכן חוק העידוד קובע שיעור מס מפורש, בעוד שסעיף 102 לפקודה אינו קובע שיעור מס בשל חלוקת דיבידנד.
 • לחוק עידוד השקעות הון ולסעיף 102 לפקודה ישנן מטרות ותכליות שונות, ושיעורי המס המופחתים בשני החוקים אינם מהווים כפל הטבות. 

אנו מוצאים לנכון להזכיר את פסק דין סקמסקי בנושא שיעור המס בגין רווחים ראויים לחלוקה (סעיף 94ב') במכירת מניות של חברה בעלת מפעל מאושר. גם במקרה זה בחר בית המשפט העליון להדגיש כי הוראות חוק עידוד השקעות הון הן בגדר דין ספציפי, וגוברות על דין כללי, דהיינו סעיף 125ב'.

אנו ממליצים לחברות אשר פסק הדין עשוי להיות רלוונטי עבורן, לבחון האם קיים פוטנציאל לקיום חשיבה מחודשת לגבי אופן הדיווחים, לרבות בעניין דיווחי עבר. 

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top