Search
Search

פסיקה חשובה בביהמ"ש העליון לעניין הורשת הפסדים – היערכות מוקדמת מונעת תקלות של ירידת הפסדים לטמיון 

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בפסק דין מקיף של בית המשפט העליון בעניין פביו יחזקאל מלכסון מחודש אוגוסט 2021 נשללה האפשרות להוריש הפסדים ליורשים. אמנם הפסיקה בעליון התייחסה במישרין להורשת הפסדי הון בלבד, ואולם התוצאה של הפסיקה היא שלא ניתן להוריש הן הפסדי הון והן הפסדים עסקיים.
 
מטבע הדברים, פסיקה זו יוצרת מציאות לא פשוטה עבור מי שירש עסק של נישום שהיו לו הפסדים וכעת יורש את נכסיו ללא ההפסדים – כך לדוגמה, במצב של יורשים של עסק בהפסדים עם מצוקה כספית ממשית, ההפסדים לא יותרו בקיזוז על ידי היורשים (גם אם מדובר באותו עסק ממש), וזאת על אף שמדובר בהפסדים כלכליים אמיתיים של העסק.
 
מניסיוננו, תהליך העברה בין-דורית מובנה ומסודר ומראש יכול להביא להעברה יעילה יותר של הנכסים ליורשים, בדרך שתצמצם ככל הניתן את עיוות המס של הפסדים שיורדים לטמיון עם מותו של המוריש. כך למשל פעילויות, שגלום בהן פוטנציאל להפסדים, עדיף שתאוגדנה מראש במסגרת משפטית נפרדת. לחילופין, במקרים אחרים בהן יש בכל מקרה כוונה למכור העסק/הנכסים ולמוריש ישנם הפסדים צבורים – יתכן ונכון יהיה לשקול מכירת העסק/הנכסים עוד בחייו של המוריש ולא לחכות למכירת העסק/הנכסים על ידי היורשים, אשר לא יוכלו לנצל את אותם הפסדים שברשות המוריש.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top