Search
Search

פסיקה חשובה בביהמ"ש העליון -שיעור המס החל על רווח הון בידי יחיד בגין מרכיב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות חברה בעלת מפעל מאושר

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום 16.8.21 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין ע"א 3277/19 פקיד שומה ירושלים נ' אפרים סקמסקי ואח' בנושא רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל).
הסוגיה העיקרית שנדונה בפסק הדין הינה שיעור מס רווח ההון החל בגין מרכיב הרר"ל במכירת מניות חברה בעלת מפעל מאושר ע"י יחיד, שנרכשו עד ליום 1.1.03.
 
מס הכנסה ערער על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי ניתן להחיל על מרכיב הרר"ל את שיעור המס המופחת (15%) החל על דיבידנד על-פי סעיף 47 לחוק עידוד השקעות הון.
בית המשפט העליון דחה את הערעור והותיר את החלטת בית המשפט המחוזי על כנה, על רקע קיומו של דין ספציפי הגובר על הדין הכללי.
לגישת בית המשפט, העובדה שסעיף 94ב לפקודה, העוסק בהטבת הרר"ל, מפנה לשיעור המס הקבוע בסעיף 125ב לפקודת מס הכנסה (25%), אין הדבר פירושו שנשללת תחולת ההוראה המקבילה בחוק העידוד לגבי שיעור המס החל.
 
בית המשפט העליון שב והדגיש כי מטרת סעיף 94ב הינה ליצור שקילות מיסוית בין מצב שבו מניה נמכרה לפני חלוקת דיבידנד לבין מכירה שבוצעה לאחר מכן ולמנוע מצב שבו משטר המס הוא זה שיוביל את הנישום להחליט אם למשוך דיבידנד עובר למכירת החברה ואם לאו. הותרת המצב שבו שיעור המס על חלוקת דיבידנד הינו 15% ושיעור המס על מרכיב הרר"ל הינו 25% – חותר תחת תכלית זו. לפיכך, תכלית סעיף 94ב לא היתה מושגת אילו עמדת המערער (מס הכנסה) הייתה מתקבלת בעניין זה.  
 
שימת ליבכם לכך שיחידים שמכרו מניות של חברות בעלות מפעל מאושר/מוטב, אשר נרכשו על ידם לפני שנת 2003 והמזכות בהטבת הרר"ל בנסיבות דומות לשל פסק הדין, יכולים לשקול להגיש דיווחים מתקנים בגין שנות מס שטרם התיישנו.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top