חיפוש
חיפוש

פסיקה חשובה של בית המשפט העליון בנושא חובות אבודים לעניין מע"מ

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

הפסיקה בביהמ"ש המחוזי
ביום 7.4.2021 ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בתל אביב על ידי השופט הרי קירש בעניין צנציפר חברה לייבוא תבואות ומספוא בע"מ (להלן: "המערערת") בנושא חובות אבודים.
 
המערערת עוסקת בייבוא תבואות ומספוא לענף ייצור המזון, ובין לקוחותיה נמנים תושבי הרשות הפלסטינית, כאשר הלקוח הגדול ביותר שלה היה חברת "נפקו".
החל משנת 2008 ועד לשנת 2016 בה ניתק לחלוטין הקשר עם נפקו, נצברו חובות רבים בידי נפקו, אשר לא נפרעו על ידה, וכן על ידי לקוחות נוספים של המערערת, תושבי הרשות הפלסטינית.
 
המערערת הכירה בחובות אלו כחובות אבודים, ובהתאם, בשנת 2017 הגישה בגינם, בהתאם לתקנה 24א לתקנות מע"מ, הודעות זיכוי למנהל מע"מ (להלן: "המשיב"), על מנת לקבל בחזרה את סכומי מס העסקאות, אשר שולמו בגין אספקת הסחורות שתמורתן לא שולמה על ידי לקוחותיה.
 
מנהל מע"מ סירב לזכות את המערערת בסכומים הכלולים בהודעות הזיכוי, בעיקר מהטעם של חלוף תקופת שלוש השנים מיום הוצאת החשבוניות ועד למועד הוצאת הודעות הזיכוי.
 
המערערת מצידה טענה כי:
1. את תקופת שלוש השנים המוזכרת בתקנה יש למנות החל מהמועד בו החוב הפך לאבוד;
2. לחילופין, ההסדר הגלום בתקנה אינו ממצה ולא חל כאשר החוב הופך לאבוד לאחר שלוש שנים ממועד הוצאת החשבונית;
3. לחילופי חילופין, מגבלת הזמן הקבועה בתקנת המשנה בטלה, מאחר שהיא סותרת את זכותו של העוסק לקבל החזר מס עסקאות בהתאם להלכת אלקה.
 
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור והחובות האבודים לא הוכרו לעניין מע"מ. נפסק כי הוצאת הודעת זיכוי, בהתאם להוראות התקנה, יכולה להיעשות "כל עוד לא חלפו שלוש שנים" ממועד הוצאת חשבונית המס שבשלה נוצר החוב.

כמו כן, בפסק הדין, בית המשפט התייחס לכך שפתרון למצב יכול היה להימצא, אילו החברה הייתה פונה למנהל מע"מ במסגרת סמכותו על פי סעיף 116(א) לחוק מע"מ, בדבר הארכת מועדים, אולם החברה לא עשתה כן ולא העלתה בהליכים המשפטיים טיעון המבוסס על סעיף 116 לחוק.
 
הפסיקה בביהמ"ש העליון
המערערת ערערה על פסק הדין, וביום 5.6.23, ניתן פס"ד בעניינה בביהמ"ש העליון. נפסק כי יש לדחות את הערעור, אך יחד עם זאת, נקבע כי המערערת רשאית לפנות אל המשיב בבקשה להאריך את המועד הקבוע בתקנה 24א(ג) לתקנות, באמצעות סעיף 116(א) לחוק שכותרתו "דחיית מועדים".
 
לאור הפסיקה בעניין זה עולה החשיבות לגיבוש נהלים ומדיניות בנושא חובות אבודים, אשר יאפשרו לבחון את האפשרות לפנות בבקשה להארכת המועד להפקת הודעת זיכוי, בהתאם לסעיף 116(א) לחוק מע"מ.

הקצאת מספרי חשבוניות – הנחיות ליצרני תוכנות

בהמשך לחוזר לקוחות 23/2023 מיום 22 במאי 2023, הרינו לעדכן כי רשות המיסים פרסמה לאחרונה קובץ הנחיות לשירותי API ליצרני תוכנות, במטרה לייצר פלטפורמה מוסכמת ונוחה שתאפשר הטמעה יעילה, בין היתר, של תהליך הקצאת מספרי חשבוניות מס על ידי רשות המיסים.

קובץ ההנחיות סוקר את מודל חשבוניות ישראל וכולל פירוט של הנחיות לצורך יישום תיקון החקיקה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024, התשפ"ג-2023) בכל הנוגע לקבלת מספר הקצאה מרשות המיסים לחשבוניות מס כתנאי לניכוי מס תשומות. קובץ ההנחיות כולל הנחיות ליישום של מודל תרומות לצורך קבלת מספק הקצאה לקבלה בגין תרומה בידי עמותות.

לקובץ ההנחיות המלא בנושא מודל חשבוניות ישראל ומודל התרומות: לחצו כאן

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

אבי ביבי

רגב יצחקי

קרן ישראלי-אביב

דנה חליפי

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top