חיפוש
חיפוש

פסק דין חשוב בביהמ"ש המחוזי בנושא דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס 

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

לפני מספר ימים ניתן פסק דין בביהמ"ש המחוזי על ידי כב' השופטת ירדנה סרוסי בעניינה של חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ ("המערערת") בנושא בסיס הדיווח לצרכי מס.

עיקר המחלוקת של המערערת מול פקיד השומה התמקדה בשאלה כיצד היה עליה לדווח על הכנסותיה לצרכי מס, אם על בסיס מצטבר, או שמא על בסיס מזומן. בשנות המס שבנדון, החברה הכינה שני "סטים" של דיווחים חשבונאיים:

  1. דיווח אחד על בסיס מצטבר ששימש למגוון צרכיה, בין היתר לשם קבלת אשראי מבנקים, השתתפות במכרזים, ואף לצורך חלוקת דיבידנד על בסיס דיווח זה;
  2. דיווח שני בהתאם לשיטת חשבונאות על בסיס מזומן, ששימש אותה לצרכי דיווח למס הכנסה בלבד.

בנקודת המוצא, החברה הסתמכה על פסק הדין של ביהמ"ש העליון בעניין קבוצת השומרים בו נקבע כי חברות דוגמת חברות שמירה שאין להן מלאי משמעותי יכולות לדווח בשיטה זו ובנוסף, החברה פעלה לפי פרקטיקה חשבונאית מקובלת המעוגנת בתקן חשבונאות מספר 34.

פקיד השומה דחה את אופן הדיווח של החברה, שכן על אף שהדיווח לצרכי מס על בסיס מזומן הינו אפשרי בהתאם להלכת קבוצת השומרים, עליו לשקף באופן הנאות ביותר את מצבה הכספי של החברה. לשיטתו של פקיד השומה, במקרה הנ"ל הדיווח בשיטה המסחרית (בסיס צבירה) הוא זה שמשקף את מצבה הכספי של החברה.

בפסק הדין ביהמ"ש המחוזי ציין כי לאור פסיקתו של ביהמ"ש העליון בעניין קבוצת השומרים אשר מהווה הלכה שרירה וקיימת וגם פרקטיקה מקובלת, חברות מסוגה של המערערת יכולות באופן עקרוני לדווח על בסיס מזומן, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

יחד עם זאת, במקרה הנדון ביהמ"ש הגיע למסקנה שאין לקבל את דיווחיה של החברה, שכן הללו לא משקפים את הכנסותיה האמיתיות. המערערת בדרך התנהלותה התייחסה לשיטה המצטברת ככזאת שמשקפת את הכנסותיה האמיתיות, הן כלפי בנקים, נותני אשראי והן במסגרת התנהלותה בדיווח למכרזים. למעשה הדוחות החשבונאיים על בסיס מצטבר הם אלו שהוצגו על ידי החברה כ"דוחות ראשיים". כמו כן, מסקנת ביהמ"ש נשענה גם על דרך פעולתה של החברה בחלוקת דיבידנד, אשר יוחס לרווחים החשבונאיים המצטברים שהיו מעל ומעבר לעודפים שהוצגו בדיווח על בסיס מזומן – כך שלמעשה, התנהלות המערערת עמדה גם בסתירה למודל המיסוי הדו-שלבי של דיבידנדים.

הסיבה היחידה להכנת "סט" דיווח חשבונאי לצרכי מס על בסיס מזומן היתה לצורך דחיית תשלומי המס בלבד, ללא כל מטרה מסחרית נוספת ומבלי שהחברה התנהלה על פיו. במצב דברים זה, ביהמ"ש דחה את ערעור החברה לעניין שיטת הדיווח.

חברות אשר הדוח הכספי שלהן מוגש לרשויות המס על בסיס מזומן ואיננו משמש אותן כ"דוח ראשי", נדרשות לקיים בחינה מחודשת של אופן הדיווח שלהן לצרכי מס.
אנו ממליצים לבצע בחינה פרטנית של השלכות פסק הדין במקרים הרלבנטיים ולפנות לצוות המס המלווה במשרדנו.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top