חיפוש
חיפוש

רוח גבית למס הכנסה בביהמ"ש המחוזי בנוגע לשימוש ברווחים כלואים וסוגיות נוספות (פס"ד טבע)

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ביום 26 לאוקטובר 2021 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים. בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים במרבית הסוגיות שנדונו, כאשר הסוגיות המרכזיות שהוכרעו בפסק הדין הינן כדלקמן:

 1. העברה של רווחים פטורים ממס לטובת רכישת חברות בנות זרות
  קבוצת טבע ביצעה רכישה של ארבע חברות זרות. לגישת החברה, הרכישות הללו הביאו לתרומה משמעותית לפעילות טבע בישראל.

  לגישת מס הכנסה, שימוש בכספים לטובת הרכישות כאמור מהווה הפקעה של הפטור תחת החוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק") וזאת מאחר שהרווחים כבר אינם משמשים יותר לטובת קידומו ופיתוחו של המפעל המוטב.

  בית המשפט קיבל את עמדת מס הכנסה ופסק כי שימוש באותם הרווחים לטובת רכישת חברות זרות מהווה הפרה של סעיף 51(ח) ו-51ב(ב)(1) לחוק, אשר דינה הינה הפקעה של הפטור ממס בגין הרווחים הפטורים. זאת, משום שהן על פי לשון החוק והן על פי תכלית החוק, רווחי המפעל אמורים להיות מנותבים לטובת פעילות כלכלית בישראל ולקידום ופיתוח של מפעלים מקומיים.  
   
 2. ניהול חשבונות משותפים של חברות הקבוצה ("Cash Pooling") על ידי חברת האo
  לשם השגת יתרון לגודל ומתוך שיקולים עסקיים, טבע כחברת האם ריכזה את כספי חברות הקבוצה כך שנוצרו בספריה יתרות זכות לטובת חברות הבנות.

  לגישת פקיד השומה, העברת הכספים היתה "חד כיוונית" מחברת הבת לחברת האם, כאשר טבע נהגה בכספים הללו מנהג בעלים וללא אפשרות אמיתית בידה לפרוע את יתרת החו"ז שלא באמצעות דיבידנד. טבע היא זאת שנשאה בפועל בסיכונים ובסיכויים שהיו גלומים בכספים שנוהלו בחשבונות המשותפים וגם לא היה הסכם שמעגן את היחסים בין הצדדים.

  בית המשפט קיבל את עמדת מס הכנסה גם בסוגיה זו ופסק שחברות הקבוצה לא הרימו את הנטל הנדרש שאכן הכספים שנוהלו היו מיועדים לשימוש עצמי ולשימוש חברות אחרות בקבוצה. זאת ועוד, בסופו של דבר, יתרות אלו נפרעו על דרך של חלוקת דיבידנד ומכאן ש"סופו מעיד על תחילתו". לפיכך, יש לסווג את היתרות הללו כהכנסת דיבידנד בידי חברת האם (דיבידנד ממפעל מאושר לפני תיקון 68 לחוק חייב במס).

בפסק הדין נדונו סוגיות נוספות כגון תיאום הוצאות מימון וייחוס הוצאות מו"פ. לקריאת פסק הדין – לחצו כאן.

לפסק הדין יכולות להיות השלכות רוחב גם בסוגיות אחרות שלא נדונו בו בהכרח. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדנו במייל: ernstyounginfo@il.ey.com.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top