חיפוש
חיפוש

תום תקופת הוראת השעה לשחרור ה"רווחים הכלואים"

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לחוזר לקוחות מספר 31/2022 שעניינו היערכות לתום תקופת הוראת השעה לשחרור ה"רווחים הכלואים", נבקש להסב את תשומת לבכם ולהזכיר שהוראת השעה לשחרור רווחים כלואים חלה עד ליום 14/11/2022. לפיכך, חברות אשר טרם בחנו את השלכות השינויים בחוק והוראת השעה, מוזמנות לפנות בהקדם למחלקת תמריצים במשרדנו. 
 
להלן תמצית עיקרי הדברים:

במסגרת חוק ההסדרים תוקן סעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון (להלן: סעיף 74 החדש) כך שהחל מיום 15.8.2021 כל חלוקת דיבידנד (לרבות פעולות שרואים בהן כדיבידנד לפי החוק) ע"י חברה שלה "רווחים כלואים", יראו אותה כחלוקה גם מרווחיה הכלואים (פרו-רטה).
 
לצד תיקון זה, נקבעה הוראת שעה לשחרור רווחים כלואים שעיקרה קביעת הנחה בתשלום מס החברות להפשרת הרווחים שהופטרו ממס בעבר (ראה חוזר לקוחות 56/2021). כמו כן, פורסם חוזר מס הכנסה שעניינו "תיקון סעיף 74 לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות" (ראה חוזר לקוחות 8/2022). יצוין כי שיעור ההנחה בהתאם להוראת השעה יכול להגיע עד ל- 60% כתלות בשיעור השקעת החוץ של החברה וביחס ההפשרה.
 
הפחתת מס החברות כאמור תחול על רווחים שיופשרו (ללא חובת חלוקתם בפועל) למשך שנה מיום פרסום חוק ההתייעלות, קרי הוראת השעה חלה – החל מיום 15/11/2021 ועד ליום 14/11/2022.   

מנגנון והשקעה מיועדת כחלק מהוראת השעה 

  • הפחתת חבות המס בגין הרווחים שיופשרו מתוך סך הרווחים הכלואים וכתלות בשיעור השקעת החוץ בשנים בהן נוצרו הרווחים. כך שככל שיחס הרווחים הכלואים שיופשרו גבוה יותר, המס לתשלום בגין החלוקה נמוך יותר. שיעור המס המינימלי לתשלום הוא 6%.
  • על החברה לעמוד בביצוע "השקעה מיועדת" תוך 5 שנים החל מאותה שנת מס שבה חילקה/ הפשירה רווחים. סכום זה יושקע ברכישת נכסים יצרניים, הוצאות מחקר ופיתוח בישראל או תוספת עובדים.  

ניכוי המס במקור 

  • גובה ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד מרווחים כלואים שהופשרו תחת הוראת השעה הוא 15%. דיבידנד כאמור שיחולק לחברה ישראלית יהא פטור ממס בכפוף לכך שהחברה הגישה הודעת ויתור עד ליום 30.6.2015. לעומת זאת, בחלוקת רווחים פטורים שלא ישוחררו תחת הוראת השעה תחול חובת ניכוי מס במקור הקבועה בחוק עידוד השקעות הון ומשכך, תחול עליה מגבלת ההתיישנות הקבועה בסעיף 45(א)(2) לחוק. 

תהליך ההפשרה 

  • בקשה להחיל את הוראת השעה תוגש בטופס 969א למחלקת חוקי עידוד במס הכנסה. את המס יש לשלם בתוך 30 ימים מיום הודעת הבחירה. בכל שנה בתקופת ביצוע ההשקעה המיועדת יוגש טופס 970א יחד עם דוח המס.

בשים לב לכך שהוראת השעה תחול עד ליום 14/11/2022, חברות המעוניינות להיעזר במשרדנו לשם ייעוץ לבחינת השלכות יישום הוראת השעה, מוזמנות לפנות בהקדם למחלקת תמריצים במשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

סיגל גריבה

דניאלה גרקוב-אשין

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top