חיפוש
חיפוש

תזכירי חוק במסגרת התכנית הכלכלית – תיקוני חקיקה צפויים בתחום המס

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

לאחרונה פורסמו תזכירי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2023-2024 (לשעבר "חוק ההסדרים") ושינויים מוצעים נוספים בתחום המס. ראו להלן את עיקרי נושאי המס אשר עומדים על הפרק בעת הזו:

 • החלת דין רציפות על הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 – במסגרת הצעת החוק, כוננה תוכנית לאומית לקידום צמיחת ענף ההייטק והמובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל שעיקרה הסרת חסמים ועידוד צמיחה של חברות הייטק בדרך של הפחתת בירוקרטיה, הגדלת היצע מקורות המימון של חברות בקבלת הלוואות מתושב חוץ ותמריצים לרכישת חברות ישראליות וזרות. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה וביום 12.2.23 הוחלט על החלת דין רציפות, אשר מסמיך את נציגי הממשלה בוועדת הכספים של הכנסת לתקן את המועד להארכת תוקף ההטבות עד ליום 31 בדצמבר 2023.
   
 • חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית – מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין, כך שהגשת ערעור לבית המשפט המחוזי/ועדת ערר על החלטת פקיד השומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין, לא תדחה באופן מלא את חובת תשלום סכום המס שנקבע בשומה עד להחלטת בית המשפט ותחול חובת תשלום של 30% מסכום המס השנוי במחלוקת (כאשר מחזור הכנסות הנישום עומד על 30 מש"ח לפחות לאחת משנות המס המדוברות או כשסכום המס במחלוקת עומד על 30 מש"ח לפחות). 
   
 • העברת חובות לתשלום מע"מ בייבוא שירותים דיגיטליים – במסגרת תזכיר החוק, הוצע להוסיף לחוק מע"מ התייחסות ל"חייב בתשלום המס במתן שירות דיגיטלי" וגם ל-"תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי".
   
 • מיסוי מקרקעין – במסגרת תזכיר החוק, מוצע לבצע מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין כדלקמן:
  – עידוד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, כך שרק מי שימכור את דירתו הראשונה בתוך 12 חודשים (במקום 24 חודשים על פי החוק כנוסחו היום), ייהנה משיעורים מופחתים של מס רכישה החלים על רוכש הדירה החלופית, ומהפטור ממס שבח במכירת הדירה הראשונה;
  – עידוד בניית דירות על קרקע פנויה, כך שמוכר זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לא יוכל ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב, אלא אם סיים את בניית הדירה עד ליום 30.6.2027
  – חיוב רכישת דירת מעטפת במס רכישה בדומה לדירת מגורים;
  – עידוד מכירת קרקעות אשר נרכשו לפני יום 7.11.2001 לצורך בניית דירות מגורים באמצעות הוראת שעה הקובעת שיעור מס שבח מופחת בתנאים מסוימים. 
   
 • צעדי מיסוי בתחום הדיור – במסגרת תזכיר החוק הוצעו תיקוני המיסוי בנושאים הבאים:
  – התחדשות עירונית;
  – קרנות השקעה בנדל"ן (ריט);
  – ניכוי הוצאות שכירות בידי בעלים של דירה יחידה שאותה הוא משכיר כאשר באותה תקופה הוא שוכר דירת מגורים אחרת או מתגורר בבית אבות;
  – חובת דיווח על הכנסה מהשכרת דירות גם אם היא אינה עולה על תקרת הפטוֹר ממס;
  – ביטול ההצמדה של תקרת הפטוֹר ממס בהשכרת דירה הקבוע בסעיף 4 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990.
   
 • החלת מע"מ על שירותים הניתנים לתיירים – במסגרת הצעה זו, הוצע בין היתר למחוק את סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ, כך שלא יחול יותר מע"מ בשיעור אפס על שירותים הניתנים לתיירים.
   
 • צמצום ההון השחור- במסגרת תזכיר החוק, הוצע לתקן את חוק צמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018, כך שייקבע איסור על החזקת מזומן בסכום העולה על 200 אש"ח וחובת דיווח על החזקת מזומן בסכום העולה על 100 אש"ח. בנוסף, הוצע לבטל את החריג המאפשר קבלת הלוואות במזומן מגופים פיננסיים מעבר למגבלה הקבועה בחוק, כך שתתאפשר קבלת הלוואה במזומן עד לסך של 6,000 ש"ח בלבד. יתרה מכך, הוצעו מספר תיקונים לסעיף 141א לפקודה בנושאים הקשורים לדיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות המסים על פעולות לקוחותיהם בסכום של מעל 50 אש"ח וכיו"ב.

תשומת ליבכם כי מדובר בשינויים צפויים משמעותיים, אשר חלקם מחייבים היערכות ותכנון מוקדם. יחד עם זאת, בנוסח הסופי של החוק ייתכן ויחולו שינויים. אנו נעדכן בהתפתחויות. 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top