חיפוש
חיפוש

תשלום מקדמות והגשת הודעה על החלת התקנות הדולריות לרשות המיסים – ינואר 2023

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה חלות בחודש ינואר 2023 חובות תשלום בגין מקדמות כמפורט להלן:

א. דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד ליום 31 בינואר 2023- מחצית שנייה של שנת המס 2022.
הדיווח יתייחס רק לניירות ערך סחירים מהם לא נוכה מלוא המס במקור.
הדיווח יכלול את סך התמורות מהמכירה, סך הרווחים, סך ההפסדים, סכום הרווח או ההפסד נטו והמקדמה לתשלום.
 
ב. תשלום מקדמה של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים עד ליום 30 בינואר 2023 – במסלול זה אין אפשרות לדרוש הוצאות פחת, הפחתה אחרת בשל הדירות או הוצאות אחרות בייצור ההכנסה.
 
ג. תשלום ע"ח חוב מס לשנת 2022 שישולם עד ה-31 בינואר 2023 יהיה פטור ממלוא הפרשי הצמדה וריבית. מומלץ לעשות הערכה לחוב המס לשנת 2022 ולפעול בהתאם.

כמו כן, יש להגיש הודעה על החלת התקנות הדולריות בשנת 2023 עד ליום 30 בינואר 2023.
 
נציין כי בתום שלוש שנות מס בהן יושמו לראשונה התקנות הדולריות, יש להגיש בקשה להחלת התקנות הדולריות לגבי כל שנה בנפרד.m

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן פיסקלי בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

שגית מור

טלי בן צדוק

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top