חיפוש
חיפוש

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

בחודש אפריל 2024 פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 18 (IFRS 18) הצגה וגילוי בדוחות כספיים (להלן: "התקן החדש") אשר מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS 1), הצגת דוחות כספיים (להלן: "IAS 1")

מטרת התקן החדש הינה לשפר את יכולת ההשוואה והשקיפות בדוחות הכספיים.

התקן החדש כולל דרישות דיווח קיימות של IAS 1  כמו גם דרישות דיווח חדשות בנושא הצגה וגילוי בדוחות הכספיים תוך התמקדות בדוח רווח או הפסד ודיווח על מדדי ביצוע המוגדרים על ידי ההנהלה (MPM).

התקן החדש אינו משנה את הוראות ההכרה והמדידה של פריטים בדוחות הכספיים. עם זאת, מאחר ופריטים בדוח רווח או הפסד יצטרכו להיות מסווגים לאחת מחמש קטגוריות (פעילות תפעולית, פעילות השקעה, פעילות מימון, מסים על הכנסה ופעילות שהופסקה) הוא עשוי לשנות את הרווח התפעולי של הישות. כמו כן, פרסום התקן החדש גרם לתיקונים בהיקף מצומצם לתקני חשבונאות נוספים שביניהם IAS 7 'דוח על תזרימי מזומנים' ו- IAS 34 'דוח כספי לתקופות ביניים'.

התקן החדש עשוי להשפיע על כל הישויות (בכלל הענפים) אשר מכינות את דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.

מצורף בזאת חוזר בדבר תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים.

בברכה,

המחלקה המקצועית

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top