חיפוש
חיפוש

התמודדות עסקית בימי משבר

לאור המצב והתקופה שכולנו חווים, ריכזנו לשירותכם מידע בנושאים רלוונטיים למצב הבטחוני והכלכלי במדינה.

אנו כאן לשירותכם.

WebinWar

מדריך דיגיטלי להתמודדות עסקית במשבר

מידע פיננסי כללי

לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.2023. ככל שיהיו שינויים, מועד זה יעודכן.
הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.
מענה לפניות בנושא יינתן במסגרת מערכת פניות מיַיצגים ומערכת מפ"ל.
למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגביה ברשות המיסים בדוא"ל.

אושר היום בוועדה חוק דחיית מועדים בנוסחו המתוקן לקריאה שניה ושלישית.

להלן מקצת השינויים שבוצעו בתזכיר החוק בעקבות בקשת הלשכה: 

1.  התיישנות לעניין הגשת דוחות מס 2022 – באופן חריג ולאור השפעת מצב הלחימה על מצבת כח האדם במשרדי המייצגים והנישומים, נקבע כי דוחות מס לשנת 2022 שיוגשו עד ליום 31.1.24 יחשבו לעניין התיישנות כאילו הוגשו ביום 31.12.23 (ובלבד שאותו נישום –  אם היה חייב בהגשת דוח מס לשנות המס 2020 ו – 2021 הם הוגשו עת תום השנה העוקבת לשנה המדווחת בדוח המס, קרי לדוגמא דוח המס לשנת 2021 הוגש עד ליום 31.12.22). 

2. דחייה במועדי החיוב לפי סעיף 3(ט1) – נקבע כי מועד החיוב לעניין 3(ט1) , בהתייחס ליתרות חובה צבורות לסוף שנת 2022 ידחה בשלושה חודשים, כלומר: לנישום תהיה אפשרות להחזיר את יתרת החובה שנמשכה ומועד החיוב בגינה היה אמור להיות ב 31.12.23 , וזאת עד ליום 31.3.24 . יובהר כי אם יתרת החוב לא תיפרע עד המועד האמור מועד החיוב בגינה (לרבות הפרשי הצמדה וריבית) יהיה לפי מועד החיוב המקורי בהתאם להוראות הסעיף. 

3. הארכת תקופת ההתיישנות – בהתחשב בכך שגם רשות המסים הינה מוגבלת בתקופת הלחימה הוארכה תקופת ההתיישנות של דיוני השומה לגבי שנות מס שהיו אמורות להתיישן בתום שנת 2023 (ככלל: שנת 2018) לתקופה של שלושה חודשים נוספים מתום התקופה הקובעת. יחד עם זאת, יודגש,  כי בהתאם להבהרה שתפורסם על ידי סמנכ"לית שומה ובקורת עם פרסום החקיקה והוצגה על ידי נציגי ראשות המסים בועדת הכספים, הליכי השומה יהיו אפשריים אך ורק אם נפתחו הליכי ביקורת גלויים משמעותיים לפני ה 31.10.23 (כגון: פניה למייצג או לנישום בדרישת חומר, בירור במייל וכיוצ"ב).

לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד ליום 23.11.2023, אך יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.
במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית בצירוף מסמכים תומכים לוויתור על הפרשי ריבית והצמדה. 

משרתי מילואים שגויסו וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו במועד את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית. הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוּונים.

מועד ההגשה הראשון שנקבע להגשת דוחות שנתיים לחברות לשנת 2022 יידחה מיום 31.10.2023 ליום 30.11.2023.

מועד ההגשה השני שנקבע להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת 2022 יידחה מיום 30.11.2023 ליום 31.12.2023.

הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע ליום 1.9.2023 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר הארכּות למיַיצגים, לפי המאוחר.

אישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.9.2023 יוארך עד ליום 30.11.2023. 
נישומים שאין ברשותם את האישורים יכולים לפְנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייַצגים המקושרים לשע"מ.

הגשת אורכות להשגה וערעורים הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס – במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים. הנחיה מסודרת בנושא למשרדים יצאה על-ידי סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות (קישור להנחייה).

נפתחו ערוצי פניות ייעודיים במפ"ל ולמייצגים שגויסו במערכת פניות מייצגים, בנושא מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין.

החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.2024.

תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שפג ביום 30.9.2023 או לאחריו יוארך עד ליום 30.11.2023.

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים ודוברוּת משרד האוצר לפיה שר האוצר הנחה את מנהל רשות המסים לאתֵר את התושבים שבתיהם ניזוקו במלחמת "חרבות ברזל' כדי להעניק להן סיוע ראשוני לשלם להם מקדמות מקרן מס רכוש.

היות שעובדי קרן הפיצויים אינם מורשים בשלב זה להיכנס ליישובי העוטף, סיכמה הנהלת קרן הפיצויים עם ראשי המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון ושער הנגב על שיתוף פעולה לטובת סיוע לתושבים.
קרן הפיצויים תקבל מהמועצות האזוריות בעוטף רשימת שמות של בעלי דירות שנפגעו וכן דרכי התקשורת איתם; ועם קבלת הרשימות בקרן, עובדיה יִפנו למשפחות, יִפתחו עבורן תביעות, יסבירו להן על הזכויות המגיעות להם ובהתאם לצורך יעבירו למשפחות הללו מקדמה על חשבון הפיצויים.
הקרן העמידה לטובת משימה זו פרוייקטור שילַווה את המשפחות באופן שוטף.

פורסמה הודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא.
למעבר להודעה לחצו כאן.

בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הרחב, תשלום עבור תקופת מילואים, מעכשיו ועד להודעה חדשה, יתקבל כבר בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום. התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק, ללא צורך בהגשת תביעה.
למידע המלא.

אגף המכס ומע"מ פרסם את הנוהל שבנדון.
להורדת הנוהל לחצו כאן.

אין לכלול בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא את עלויות ההובלה שנגרמו ליבואנים, עקב מצב המלחמה החל מיום 16/10/2023 ועד להודעה חדשה.
למידע המלא

 

מסגרת ההתמודדות הלאומית עם מצב החירום עקב מלחמת "חרבות ברזל", על מנת לתת מענה אפקטיבי ומהיר לצרכים העולים מהשטח בתקופת המלחמה, רשות המיסים תאפשר לעמותות וחברות לתועלת הציבור (להלן: "חל"צ") שיש להן אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (התשכ"א 1961) להלן: "סעיף 46" להרחיב פעילותן ולגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם פעילות זו אינה מוגדרת בתקנונן כמטרתן הציבורית.
להנחייה המלאה

בעקבות פניות של חברות רבות התקיימו שיחות עם הנהלת רשות המיסים ופורום חברות הצמיחה- עובדים במשק שמעוניינים לתרום ימי חופשה למאמץ המלחמתי, יוכלו לעשות זאת ללא ניכוי מס במקור ובלבד שהמעביד ייעד את הכספים למטרה זו, הנחייה רשמית תצא בקרוב.

לאור המצב הביטחוני רשות המיסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ 2024. למידע המלא

לנוכח המצב הביטחוני עקב מלחמת "חרבות ברזל" ולאור פניות רבות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים המגויסים למילואים בצו 8 ולעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), להלן ההנחיות

בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 עמותה נדרשת להגיש דיווחים שנתיים (דו"ח כספי, מילולי ועוד) עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחַר תום תקופת הדו"ח.
עם זאת, בהתאם להסדר הארכּות עם לשכת רואי חשבון בישראל, הארכּה האחרונה להגשת הדיווחים השנתיים הייתה אמורה לחול ביום 30.10.2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעתה של עו"ד שולי אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות וההקדשות, לפיה ניתנה ארכה להגשת הדיווחים ליום 30.11.2023.
עוד צוין בהודעה, כי הארכּה האמורה תחול גם על עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) ואשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.

בתאריך 15.10.23 פורסם מתווה של בנק ישראל לסיוע לאוכלוסייה שנפגעה ובדגש על תושבי העוטף והדרום, כוחות הביטחון שגויסו ללחימה, אוכלוסייה שפונתה מביתה ובעלי קירבה ראשונה לאלו שקיפחו חייהם, לנעדרים ולחטופים.
להודעה של בנק ישראל

עלה הצורך לתקן את חוזר חידוש ביטוח על מנת לאפשר למבוטחים לבצע ניהול סיכונים מושכל ולהשבית כיסויים ביטוחיים וכן לאפשר לחברת הביטוח להאריך את תקופת החידוש מעבר לימים שצוינו בהודעה על תום תקופת הביטוח וזאת במצב בו לא הצליחה ליצור קשר עם המבוטח.

התיקון חל עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד ליום 1 בינואר, 2024 המוקדם מביניהם;

הממונה מאפשר לגופים המוסדיים להחריג מהממוצע השנתי את נתוני המענה הטלפוני בתקופת המלחמה.

התיקון חל עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד ליום 1 בינואר, 2024 המוקדם מביניהם;

מתוך הבנה שהגופים המוסדיים פועלים במתכונת חירום תוך ניצול מירב המשאבים לטיפול בלקוחות וכן נוכח הקושי של ציבור החוסכים לקבל החלטות בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלהם בעת הזו, הממונה דוחה את מועד תחילתו של חוזר גופים מוסדיים  2022-9-30 שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון, ליום 1 ביולי, 2024.

נוכח מעבר למתכונת עבודה מצומצמת לאור המצב אצל כלל השחקנים בשוק החיסכון הפנסיוני ועל מנת לאפשר היערכות כלל השחקנים בשוק, בפרט המעסיקים והגופים ליישומן של הוראות חוזר מבנה אחיד, מוצע לדחות את מועדי הכניסה לתוקף של חלק מהוראות חוזר מבנה אחיד למועדים שונים כמצוין בהוראת הממונה.

נוכח הכרזת מצב המלחמה, והקושי הטכני בעמידת הגופים בחובת הצגת דוח רבעוני לעמית לרבעון השלישי לשנת 2023, נקבעה דחיה של 30 ימים לעניין מועד הצגת הדוח הרבעוני לרבעון השלישי, וכן בוטלה החובה בשליחת הדוח הרבעוני באמצעות הדואר בהתאם לבקשת העמית.

מוצע לדחות את מועדי כניסתן לתוקף של הוראות מסוימות ביחס למעסיק המעסיק פחות מ-3 עובדים לחודש יוני 2024. כמו כן, מוצע לדחות את ההוראות בדבר היזון חוזר מסכם לפיהן ההיזון יימסר באותו יום.

תינתן ארכה של 31 ימים עד ליום 31 בדצמבר 2023 לפרסום דוחות תקופתיים של קרן פנסיה, חברה מנהלת וחברת ביטוח לרבות דוח יחס כושר פירעון בגין נתוני 30 ביוני 2023.

הארכת המועדים לדיווח לממונה של מספר דיווחים של קרן פנסיה, חברה מנהלת וחברת ביטוח:

  • תינתן ארכה של 31 ימים עד ליום 31 בדצמבר 2023 בהגשת דוח תקופתי רבעוני ודוח אקטוארי לגבי קרן פנסיה, דוח תקופתי רבעוני של חברה מנהלת, דוח תקופתי רבעוני של חברת ביטוח.
  • תינתן ארכה של 31 ימים עד ליום 31 בדצמבר 2023 בהגשת דוח מרכיבי תשואה לגבי קרן פנסיה, קופת גמל וחברת ביטוח.
  • תינתן ארכה של 60 ימים על ליום 31 במרס 2024 בהגשת הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון (ORSA).

מוצע להקל ולדחות את מועד הדיווח לראשונה על הערכה צופה פני עתיד ועל תרחישים וניתוחי רגישות, הנדרש במסגרת הדיווח על הערכה עצמית, כך שמועד הדיווח לראשונה על הנושאים הללו, ידחה ממועד הדיווח הקרוב למועד הדיווח הבא אחריו, שיחול בינואר 2025

תיקון זה מציע לאפשר גמישות רבה יותר של הגופים בביצוע השקעות בשוק ההון, ובפרט להעניק לגופים המוסדיים גמישות ביחס להיקף האנליזה הנדרשת טרם רכישה בשוק המשני של אגרת חוב וכן מתן אורכה באשר למועדי תיקופן של אנליזות קיימות. בנוסף, חוזר זה מאפשר לגוף המוסדי לרכוש אגרות חוב קונצרניות תוך גמישות מסוימת ביחס להוראות שנקבעו בהתאם להמלצת ועדת חודק, על מנת לאפשר גמישות השקעתית וניצול הזדמנויות מיטבי בשוק המשני, והכל לתקופה קצובה של כשלושה חודשים.

כמו כן מוצע להקל בדרישות דיווחי משקיע מוסדי לממונה על חריגה אקטיבית או חריגה פאסיבית מהותית, כך שבמקום חובת דיווח בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו התגלתה החריגה לראשונה יוארך מועד הדיווח לתקופה של חודש, כהוראת שעה לשלושה חודשים.

תיקון זה מציג הקלה לעניין חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי. במסגרת זו מוצע לבטל את חובת הדירקטוריון וועדותיו להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי עד תום שנת 2023.

נוכח הכרזת מצב מלחמה במדינה והשלכותיה ובין היתר על צמצום מתכונת הפעילות של חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי וקופות חולים בישראל, ניכר קושי באיסוף החומרים הדרושים לשם בירור תביעות קבלת תגמולי ביטוח סיעודי ויישובה כמתבקש בחוזר. על כן, מוצע לתקן את החוזר, ולהגמיש את הדרישות המתייחסות לאופן בירור התביעה ויישובה, וזאת לצד המשך הפיקוח מטעם הרשות על אופן יישום הוראות החוזר על ידי חברות הביטוח ועל תקינות הליך בירור תביעה סיעודית ויישובה, לרבות זמני הליך יישוב התביעות.

מוצע להקל ולדחות את מועד הגשת דוח האקטואר הראשי, כך שבמקום הגשת הדוח לראשונה בסוף שנת 2023 ידחה מועד הגשת הדוח לשנת 2024. דחייה זו תאפשר להגיש את דוח האקטואר ליום 31 בדצמבר, 2023 – ביחד עם הדוחות הנלווים של יחס כושר הפירעון הכלכלי בשנת 2024.

הרשות תפעיל ערוץ מענקים מהיר לטובת חברות המתמודדות עם קושי בגיוס סבב הון לגישור ממשקיעיהן הקיימים בעת הלחימה. 
לצד הערוץ החדש יוצעו הקלות אדמיניסטרטיביות לחברות אשר הגישו או מגישות בקשות.
למידע המלא

מענה כלכלי ללחימה: עקרונות המענה כוללים מענה לאתגר הביטחוני, מענה לנפגעים ולתושבי העוטף, ומענה למשק. למידע המלא

פיצויים בגין נזקים ישירים ועקיפים ומענק המשכיות עסקית 

מנהלת המעסיקים ופיתוח ההון האנושי, ומשרד הכלכלה, פרסמו תכנית למענקים להכשרת עובדים בשני מסלולים ייעודיים לתקופת מלחמת חרבות ברזל – הכשרה בכיתה או הכשרה בחניכה. המסלול יופעל עד לסיום הכרזת שר הבטחון על מצב מיוחד בעורף.
גובה המענק – ינוע בין 4000-15,500 פר עובד שיאושר.
ניתן להגיש בקשות עד 50 עובדים למעסיק, הן עובדים חדשים והן עובדים קיימים. מפעל חיוני יוכל להגיש בקשות עד 200 עובדים.
התכנית פתוחה להגשה למגזרים המפורטים בנוהל ובינהם: תעשיה, מתכת, עץ, רווחה, ייצור מזון ומשקאות, שירותי הובלה ואחסנה, חקלאות, יצור טואליטיקה, ניקיון ותמרוקים, תחבורה, תקשורת, שירותי מידע, בינוי, מלונאות, אבטחה ועוד.

התכנית מבוססת על עקרון כל הקודם זוכה עד גמר התקציב.

*המידע המוצג באתר הוא לשם הנגשה בלבד. למידע מדויק יש לפנות למקור.

איך EY יכולה לסייע?

נשמח לשמוע אותכם ולסייע. ריכזנו מטה עבורכם נקודות שעוזרות ללקוחותינו בהתמודדות עם מצב החירום במדינה.

ייעוץ

סיוע ממשלתי

איתי ז'טלני

סיגל גריבה

מימון ותזרים מזומנים

צפריר טומשין

פתרונות וייעוץ סייבר

אוליביה מנדל

שרון כהן

HR

ג'ודי ברקת

סיוע בניהול תקשורת חיצונית IR ו- PR

ג'ודי ברקת

שרשרת אספקה

אלון לוי

עדו און

ניהול משבר

אריאל הורוביץ

צחי רפאלי

בחינת וסיוע בהקמת מערך המשכיות עסקית וגיבוי

אריאל הורוביץ

עדירם קדרון

דודי כרמי

ניהול סיכונים

רז זונטג

מיסים

זיו מנור

גלעד שובל

אורן חגי

סיגל גריבה

סיוע מידי במאמץ הבטחוני

תזמון תקבולים ותשלומים

עיתוי הוצאות והכנסות בהתאם למצב

התרת הוצאות לצרכי מס

מחירי העברה

אייל גונן

עסקאות סקנדרי

אורן חגי

מיסוי אמריקאי

אמיר חנצ'ינסקי

יונתן קשטן

ביקורת - המשכיות עסקית

מערך תמיכה מידי

צוותי EY, השותפים וה-MDs שלנו עומדים לרשותכם.
הקמנו מערך תמיכה מידי בחברות, על מנת לתת מענה לחברות וליוזמות שאין להן פרוייקטור או איש קשר.

מיסים

סיגל גריבה

אורן חגי

גלעד שובל

ירון שטיין

ייעוץ

אריאל הורוביץ

דודי כרמי

מחלקה כלכלית

איתי ז'טלני

צפריר טומשין

היי-טק

עדו בר ניר

אלי ברדה

נעם קנטי

רב תחומי

ציון ששון

לירז אגיסון

FSO

טל חי ציון

נדל"ן

יקי בוארון

מהלכים יזומים נוספים

נתי אלון

איתי ז'טלני

EY למען הקהילה

EY ועובדיה נרתמים בכל דרך לסייע לקהילה, בהתנדבות, תרומות והסברה.
בין הפרוייקטים שלקחנו בהם חלק:

נשמח לשמוע על יוזמות נוספות ושיתופי פעולה

אורלי שמואלזון

אורית ארטל-דלוגין

Scroll to Top