חיפוש
חיפוש

חוזרים מקצועיים

רוצים-ות לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, הצגה וגילוי בדוחות כספיים בחודש אפריל 2024 פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 18 (IFRS 18) הצגה וגילוי בדוחות כספיים...

דוחות כספיים ביניים לדוגמה 2024

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי דוחות כספיים ביניים לדוגמה עבור תקופות הביניים בשנת 2024 אשר כוללים את הקבצים הבאים: עיקרי השינויים בדוחות לדוגמה לעומת הדוחות הכספיים ביניים בשנת...

עדכון בנוגע לרגולציה חדשה בדבר דיווחים וגילויים בנושא ניהול סיכוני אקלים

ה-SEC אימץ בתאריך 6.3.2024 רגולציה בדבר דיווחים וגילויים בנושא ניהול סיכוני אקלים, פליטות גזי חממה ובאורים חשבונאיים ופיננסיים קשורים רשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC) אימצה בתאריך ה- 6 למרץ, 2024,...

דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2023

כבכל שנה, אנו מתכבדים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס 2023, אשר מתייחסים בעיקר לנושאים הקשורים למיסוי ישיר של חברות ויחידים...

דוחות כספיים לדוגמה 2023 וחוזר מקצועי בדבר מדיניות חשבונאית מהותית (תיקון ל IAS 1)

דוחות כספיים לדוגמה 2023 הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2023, אשר כוללים את הקבצים הבאים: עיקרי השינויים בדוחות לדוגמה לעומת שנת 2022 הינם: תיקון...

היערכות למודל חשבוניות ישראל   – דחיה למרץ 2024

בהמשך לחוזרי לקוחות מס' 24/2023 ו-23/2023, במסגרתם עדכנו לגבי שינוי החקיקה הנרחב בחוק מע"מ לעניין החובה להוספת מספר הקצאה לחשבוניות מס, ביום 23.10.23 פורסמה הקלה בנושא תחולת מודל "חשבוניות ישראל" באתר רשות...

היערכות למודל חשבוניות ישראל – שנת 2024

בהמשך לחוזרי לקוחות מס' 24/2023 ו-23/2023, במסגרתם עדכנו לגבי שינוי החקיקה הנרחב בחוק מע"מ לעניין החובה להוספת מספר הקצאה לחשבוניות מס, ביום 11.9.23 פורסמו מספר הבהרות בנושא באתר רשות המיסים, בקישור >> במסגרת...

פורסמו תזכירי חוק בנושא זיכוי מיסי חוץ וחברה נשלטת זרה

בתאריך 5 בספטמבר 2023 פורסמו שני תזכירי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, אשר מבוססים על המלצות הוועדה לרפורמה למיסוי בינלאומי שפורסמו בנובמבר 2021. תזכיר אחד עוסק בשיפור מנגנון הזיכוי ממיסי...

וודאות בעולם של אי וודאות – רשות המיסים בישראל מעלה הילוך סביב יישוב מחלוקות עם רשויות מס זרות

ב-17 באוגוסט 2023 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 01/2023 בנושא הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס – נוהל הגשת בקשה והטיפול בה (להלן: "החוזר"), אשר למעשה מחליף את הוראת...

היערכות נדרשת לקראת סוף השנה ברשות החדשנות: אישור 20א, אישור מו"פ לתושב חוץ והגשת דוחות מס לשנת 2022

אנו מפנים את תשומת ליבכם לשני נושאים שיש להיערך לקראתם מבעוד מועד בהגשת בקשות לרשות החדשנות. חברות מו"פ החייבות בתשלום מס, או חברות המספקות שירותי מו"פ לחברות זרות – אנו...

וודאות בעולם של אי וודאות – רשות המיסים בישראל מעלה הילוך סביב יישוב מחלוקות עם רשויות מס זרות

ב-17 באוגוסט 2023 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 01/2023 בנושא הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס – נוהל הגשת בקשה והטיפול בה (להלן: "החוזר"), אשר למעשה מחליף את הוראת...

אושרו הטבות מס משמעותיות במסגרת החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע

ב-25 ביולי 2023, אושר בכנסת החוק לעידוד תעשיה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג- 2023 (להלן: "הוראת השעה"), שעיקרו הסרת חסמים ועידוד צמיחה של חברות הייטק, בין היתר על-ידי מתן תמריצים...

היערכות לקראת שינויים ביישום הטבות חוק עידוד (מפעל מועדף/ מועדף טכנולוגי) – החל מדוחות המס לשנת 2022

ברצוננו להסב את תשומת ליבכם לכך שהחל מדוח המס לשנת 2022 מסתיימת הוראת השעה ולפיכך, כל מפעל טכנולוגי ומפעל מועדף, אשר יש לו הכנסה המיוחסת לטכנולוגיה, נדרש לבצע ייחוס הכנסות והוצאות לפי IP/ מוצר/...

תוכניות תעסוקה – פורסמו הקצאות חדשות למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים

משרד הכלכלה פרסם הקצאות חדשות למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים. ניתן לקבל אישור בגין תוכניות אלו במקביל לתוכניות תעסוקה אחרות ובמקביל לתוכנית מענקים במסגרת חוק עידוד השקעות הון (בכפוף לתנאים...

מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור

במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור, בשל ליקויים שיש בתיק הנישום.על פי פרסום רשות...

פס"ד מדטרוניק – שינוי מבנה עסקי לאחר רכישת חברה

בפסק דין שפורסם ביום 1.6.2023, בית המשפט המחוזי בלוד דחה את ערעור המס של חברת בת מקומית של קבוצת מדטרוניק. פסה"ד עסק בשינוי מבנה עסקי של חברה ישראלית לאחר רכישתה...

פסיקה חשובה של בית המשפט העליון בנושא חובות אבודים לעניין מע"מ

הפסיקה בביהמ"ש המחוזיביום 7.4.2021 ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בתל אביב על ידי השופט הרי קירש בעניין צנציפר חברה לייבוא תבואות ומספוא בע"מ (להלן: "המערערת") בנושא חובות אבודים. המערערת עוסקת בייבוא תבואות...

עדכוני פסיקה וחקיקה – החבות במע"מ בגין פעילות נוסטרו; הקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים

חבות במע"מ בגין פעילות נוסטרוביום 16.5.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין גבאי נ' מנהל מס ערך מוסף רחובות (ע"מ 5464-03-20) על ידי השופט אבי גורמן, בנושא תחולת הוראות סעיף...

השקעה באמצעות SAFE (Simple Agreement For Future Equity) מהווה מכשיר הוני – עמדת רשות המיסים

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 16.5.2023 פורסמה עמדת רשות המיסים לגבי סיווג לצרכי מס של השקעה בחברה באמצעות מכשיר SAFE  –  מכתב לאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI).עסקת SAFE הינה השקעה...

תזכירי חוק במסגרת התכנית הכלכלית – תיקוני חקיקה צפויים בתחום המס

לאחרונה פורסמו תזכירי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2023-2024 (לשעבר "חוק ההסדרים") ושינויים מוצעים נוספים בתחום המס. ראו להלן את עיקרי נושאי המס אשר עומדים על הפרק בעת הזו: תשומת ליבכם כי מדובר...

עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

לגבי הלוואות במטבע חוץ – לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת 3%.  שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט)להזכירכם, שיעור הריבית לשנת 2023 לפי התקנות שפורסמו...

פס"ד קונדויט  – שיעור המס החל בחלוקת דיבידנד מרווחי חוק עידוד השקעות הון לעובד המחזיק במניות לפי סעיף 102

רקע כללי לפני מספר ימים ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אשר איחד שלושה ערעורים בעניינם של חברת קונדויט ("החברה" ) ועופר לוי ("העובד"). הסוגיה העיקרית שנדונה בפסק הדין...

רכישה עצמית של מניות שאינה מבוצעת פרו-רטה – פסיקת בית המשפט העליון

בתאריך 13.02.2023 ניתן פסק דין של בית המשפט העליון אשר איחד בין שני ערעורים:האחד הוגש ע"י רשות המיסים בעניין חברת בית חוסן והשני הוגש ע"י הנישום בעניין מאיר סיידה.פסקי הדין דנו בשאלה האם...

פסק דין חשוב בביהמ"ש המחוזי בנושא דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס 

לפני מספר ימים ניתן פסק דין בביהמ"ש המחוזי על ידי כב' השופטת ירדנה סרוסי בעניינה של חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ ("המערערת") בנושא בסיס הדיווח לצרכי מס....

הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית- טופס 1585

בהמשך לעדכונים האחרונים בדבר השינויים הנרחבים בחקיקה ובתקנות בעניין מחירי העברה בישראל, פרסמה רשות המיסים את טופס 1585- הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית, כחלק מחבילת המס לשנת...

השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו ע"י המדינה

יום 16 באוגוסט 2022 רשות המסים פרסמה הנחיות לפעולה בנושא השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה (להלן: "הנוהל"). ההנחיות פורסמו בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון עע"מ 6466/19 משרד הביטחון נגד...

דיווח שנתי בניכויים 856/126 לשנת המס 2022

סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח שנתית על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (דיווחי 126) וכן על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856).בחוזר זה נדגיש נקודות חשובות...

תשלום מקדמות והגשת הודעה על החלת התקנות הדולריות לרשות המיסים – ינואר 2023

במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה חלות בחודש ינואר 2023 חובות תשלום בגין מקדמות כמפורט להלן: א. דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד ליום 31...

שינויים בטופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית

בהמשך לעדכונים האחרונים בדבר השינויים הנרחבים בחקיקה ובתקנות בעניין מחירי העברה בישראל, פרסמה רשות המיסים עדכון לטופס 1385 – הצהרה על עסקה בין לאומית. בטופס החדש מתבקש כל נישום להצהיר...

עדכונים בנושאי היערכות לשנת המס 2023 לעניין חברה מיוחדת

ביום 20 בדצמבר 2022 פורסמה הודעת הארכת תוקף המאפשרת הגשת הבקשה לאישור / חידוש אישור סטטוס חברה מיוחדת לשנת 2023. לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך לצורך קבלת אישורי...

הרכבת יצאה מהתחנה: חקיקת מס מינימלי גלובלי אושרה לאימוץ באיחוד האירופי

אתמול, ב-12 לדצמבר 2022, מדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכמה פה אחד על אימוץ רשמי של דירקטיבה של מס מינימלי גלובלי, הידועה כ"Pillar Two", וזאת במסגרת רפורמת המיסוי הבינלאומי של ה-OECD....

דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2022

אנו שמחים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכותלתום שנת המס 2022, אשר מתייחסים לנושאים הקשורים למיסוי ישיר של חברות ויחידיםבישראל. החוברת כוללת נתונים שנתיים...

מועד אחרון ליישום הוראת השעה בתקנה 10 לתקנות לעידוד השקעות הון

במסגרת פרסום התקנות לעידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), תשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), נקבעה בתקנה 10 הוראת שעה לפיה מפעל טכנולוגי רשאי להביא בחשבון בתקופת מעבר של 5...

חברה משפחתית וחברת בית – הודעה למעבר לחברה רגילה לשנת המס 2023

חברה משפחתית במסגרת חוק ההסדרים שנכלל בתקציב לשנים 2013-2014 נכללו תיקונים מהותיים בקשר למיסוי חברות משפחתיות.במסגרת התיקונים נקבע כי חברה משפחתית המעוניינת לשנות את סיווגה לחברה רגילה צריכה להודיע לפקיד השומה לא...

"משיכה מחברה" לפי סעיף 3(ט1): הגברת אכיפת חובת הדיווח של רשות המסים על בעלי השליטה

לאחרונה מסתמן כי רשות המיסים מגבירה את האכיפה כנגד בעלי שליטה אשר מושכים כספים לחשבונם הפרטי מחברות שבשליטתם (לרבות שימוש בנכסי החברה) ולא מדווחים על כך. רשות המיסים מבצעת בדיקות של יתרות...

תום תקופת הוראת השעה לשחרור ה"רווחים הכלואים"

בהמשך לחוזר לקוחות מספר 31/2022 שעניינו היערכות לתום תקופת הוראת השעה לשחרור ה"רווחים הכלואים", נבקש להסב את תשומת לבכם ולהזכיר שהוראת השעה לשחרור רווחים כלואים חלה עד ליום 14/11/2022. לפיכך,...

הרחבת חובות תיעוד ודיווח במחירי העברה בישראל – פורסם תיקון לתקנות מחירי העברה

בהמשך לחוזר לקוחות מיום ה-4 ביולי, 2022 במסגרתו יידענו לגבי שינוי החקיקה הנרחב שחל בפקודת מס הכנסה, אודות חובות התיעוד והדיווח במחירי העברה בישראל, פורסמו ביום 22 בספטמבר התקנות בעניין...

עדכון נוהל לעניין השכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

בימים אלו פרסמה רשות ההשקעות נוהל מעודכן לעניין אישור תוכנית להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון לשכירות מוסדית...

איתור כספים פטורים בחברות הביטוח וחיסכון משמעותי במס למנהלים ושכירים בכירים

על ההזדמנות קהל יעד היקף ההטבה

דירקטיבה חדשה באיחוד האירופי – Anti-Tax Avoidance Directive III

ביום 1.1.24 צפויה להיכנס לתוקף דירקטיבה חדשה בשם ATAD III ("Anti Tax Avoidance Directive") לזיהוי וטיפול בחברות וישויות העוסקות בפעילות כלכלית, אך אינן מקיימות דרישות substance מינימאליות, ותכליתן השגת הטבות מס (להלן:...

בית המשפט המחוזי מקבל את טענת חברת "מדינגו" לכך שהסכמי רישיון ושירותים במסגרת שינוי מודל עסקי אינם מהווים מכר פעילות ונכסים בלתי מוחשיים

הקדמה בפס"ד מיום 8.5.2022, בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעור המס שהוגש מטעם חברת מדינגו בע"מ (להלן: "מדינגו"), חברת בת של הקונצרן הרב לאומי F. Hoffman-La Roche (להלן:...

הוראת שעה לשחרור ה"רווחים הכלואים" ותיקון ההוראה בדבר חלוקת דיבידנד מרווחים פטורים – חוזר מחלקה מקצועית חוקי עידוד

ביום ה-2 בנובמבר 2021, אושר חוק ההסדרים בכנסת, במסגרתו תוקן סעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון (להלן: סעיף 74 החדש) כך שהחל מיום 15.8.2021 כל חלוקת דיבידנד (לרבות פעולות שרואים...

רשות המיסים גיבשה את הרפורמה במיסוי בין-לאומי להמשך דיונים וחקיקה עתידית

בימים האחרונים נמסר למנהל רשות המיסים דו"ח ועדה שהוקמה על מנת להמליץ על שינויים נדרשים בחקיקת המיסוי הבינלאומי בישראל. הוועדה גיבשה את המלצותיה לרפורמה במיסוי בין-לאומי והוציאה דו"ח סופי בנובמבר...

רוח גבית למס הכנסה בביהמ"ש המחוזי בנוגע לשימוש ברווחים כלואים וסוגיות נוספות (פס"ד טבע)

ביום 26 לאוקטובר 2021 ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים. בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים במרבית הסוגיות שנדונו,...

בעלי חברה משפחתית צפויים לשלם יותר ביטוח לאומי

פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית בהמשך לחוזר לקוחות מספר 10/2020 בעניין פס"ד רפאל נחושתן -חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית,...

פסיקה חשובה בביהמ"ש העליון לעניין הורשת הפסדים – היערכות מוקדמת מונעת תקלות של ירידת הפסדים לטמיון 

בפסק דין מקיף של בית המשפט העליון בעניין פביו יחזקאל מלכסון מחודש אוגוסט 2021 נשללה האפשרות להוריש הפסדים ליורשים. אמנם הפסיקה בעליון התייחסה במישרין להורשת הפסדי הון בלבד, ואולם התוצאה...

פסיקה חשובה בביהמ"ש העליון -שיעור המס החל על רווח הון בידי יחיד בגין מרכיב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות חברה בעלת מפעל מאושר

ביום 16.8.21 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין ע"א 3277/19 פקיד שומה ירושלים נ' אפרים סקמסקי ואח' בנושא רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל).הסוגיה העיקרית שנדונה בפסק הדין הינה שיעור...

חברה שכל פעילותה השקעות בחשבון נוסטרו לא תסווג כמוסד כספי 

ביום 2.8.2021 ניתן פסק דין מחוזי (הש' אבי גורמן) ע"מ 54320-04-18 י.ג.מ. השקעות בע"מ, אשר דן בסיווג חברה שכל עיסוקה הוא סחר בניירות ערך בהשקעותיה העצמיות (נוסטרו). החברה אינה מספקת שירותים...

התחשבנות בינחברתית בגין הקצאת אופציות ומניות לעובדים – החזר חוב או דיבידנד? חוזר מס הכנסה 1/2021

רשות המסים פרסמה בתאריך 27 בינואר, 2021 חוזר מקצועי שמספרו 1/2021 בנושא תשלום לחברת אם בגיןהענקת מכשיריה ההוניים (אופציות או מניות) לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין לאומית....
Scroll to Top