Search
Search

היערכות למודל חשבוניות ישראל   – דחיה למרץ 2024

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לחוזרי לקוחות מס' 24/2023 ו-23/2023, במסגרתם עדכנו לגבי שינוי החקיקה הנרחב בחוק מע"מ לעניין החובה להוספת מספר הקצאה לחשבוניות מס, ביום 23.10.23 פורסמה הקלה בנושא תחולת מודל "חשבוניות ישראל" באתר רשות המיסים, בקישור >>

במסגרת ההקלות פורסם כי: 

לאור המצב הביטחוני רשות המסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ 2024:

ביום 1.1.2024 ייכנס שלב א' של מודל חשבוניות ישראל לתוקף, ויכלול את הליך מתן מספר
הקצאה לחשבוניות מס.
יחד עם זאת, חשבוניות מס הנושאות תאריך שבין 1.1.2024 לבין  31.3.2024, יותרו לניכוי כמס תשומות גם ללא מספר הקצאה, בשל הכרתן כ"מסמך אחר".

לנושא הדיווח המפורט למע"מ (קובץ 874PCN), מובהר כי למרות הגדרת החשבוניות כאמור כ"מסמך אחר", נדרש להמשיך ולדווח אותן כתשומה רגילה, ולא לסווגן בדיווח המפורט כמסמך אחר.

עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי ויבקשו מספרי הקצאה החל מה-1 בינואר 2024, יקבלו מספר הקצאה ואף יזכו לזירוז בטיפול בהחזרי מע"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו, בטלפון  03-6232535 או אל:

רגב יצחקי, שותף | Regev.Itzhaki@il.ey.com
קרן ישראלי-אביב, שותפה | Keren.Israeli-Arviv@il.ey.com
דנה חליפי, שותפה | Dana.Halifi@il.ey.com
בן בוחניק, Ben.Buchnik@il.ey.com | MD  

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top