Search
Search

היערכות נדרשת לקראת סוף השנה ברשות החדשנות: אישור 20א, אישור מו"פ לתושב חוץ והגשת דוחות מס לשנת 2022

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

אנו מפנים את תשומת ליבכם לשני נושאים שיש להיערך לקראתם מבעוד מועד בהגשת בקשות לרשות החדשנות. חברות מו"פ החייבות בתשלום מס, או חברות המספקות שירותי מו"פ לחברות זרות – אנו ממליצים לבחון אם נדרשת עבורכן אחת מהפעולות הבאות:

 1. מועד אחרון להגשת בקשה לרשות החדשנות עבור שנת המס 2020
  מועד ההגשה האחרון לרשות החדשנות של בקשות לאישור הוצאות מו"פ בגין שנת המס 2020, לצרכי הטבות המס השונות הינו 31 בדצמבר, 2023.

  בהתאם להנחיות רשויות המס, לא תטופלנה ברשות החדשנות, בקשות לתקופה העולה על 3 שנים שקדמו לשנה שבה מוגשת הבקשה.

  לפיכך, מומלץ לפנות אלינו בהקדם לצורך הגשת בקשות לאישורים להטבות במס לשנת המס 2020, וביניהם:
  – אישור 20 א' – להכרה בהוצאות המו"פ, לצורך יישום סעיף 20א' לפקודת מס הכנסה;
   אישור מו"פ לתושב חוץ – הכרה בחברה כמפעל תעשייתי, בגין ביצוע מו"פ עבור חברה תושבת חוץ, לצורך תביעת ההטבות הקבועות בחוק עידוד השקעות הון.
 2. תיקון דוח מס לאחר קבלת אישור הוצאות מו"פ לפי סעיף 20א' לפקודה
  בחודש מאי 2022 הופץ מכתב פנימי לפקידי השומה אשר מנחה כי בתנאים מסוימים, ניתן יהיה לראות בהגשת דוח מס מתקן על רקע אישור שהתקבל מרשות החדשנות לעניין סעיף 20א' – כתיקון טכני אשר אינו מביא לעדכון מועד הגשת הדוח ופתיחת ההתיישנות.
   
  שלושת התנאים המצטברים שפורטו במכתב אשר בגינם ניתן יהיה לראות בתיקון כאמור כתיקון טכני הינם כדלקמן:
  1. החברה פנתה לרשות החדשנות טרם הגשת דוח המס שבגינו נדרש התיקון ודבר הגשת הבקשה צוין בדוח המס;
  2. בדוח המס המקורי החברה יישמה את הוראות סעיף 20א' כמי שאין בידיה עדיין אישור מטעם רשות החדשנות, קרי תואמו 2/3 מהוצאות המו"פ;
  3. מלבד סכום הניכוי שעודכן בהתאם לאישור שהושג מרשות החדשנות, לא השתנה דבר נוסף באופן הגשת הדוח. 

  יודגש כי חברה שלא תפעל בהתאם להנחיה ותדרוש את הוצאות המו"פ שלה על בסיס הערכה, תידרש לדווח על עמדה חייבת בדיווח במסגרת הגשת דוח המס (ככל שרלוונטי מבחינת הסף
  הכמותי) וגם לקחת בחשבון את פתיחת מרוץ ההתיישנות לפי יום הגשת דוח המס המתקן.

עקב העומס הצפוי ברשות החדשנות וכן בהתחשב במשך הכנת הבקשה (בכפוף לזמינות הנתונים שבחברה ובכפוף לביצוע ביקורת וקבלת חוו"ד רו"ח הנלווית), אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד להגשת הבקשות הנ"ל.
 
חברות המעוניינות בסיוע ובפרטים נוספים, מוזמנות ליצור עימנו קשר:

לפרטים נוספים

שירה פריימן

קובי גלעדי

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top